Informátor 2021 – 2022

K A R V I N S K Ý     R Y B Á Ř

Příležitostný informátor MO ČRS Karviná                                                                                       prosinec 2021                                                                                                                               

     Vážené rybářky a rybáři. Je za námi další rybářský rok, který začínáme hodnotit a znovu je tady spoustu problémů, které nesouvisí jen s rybářským sportem. Pokračovala celosvětová pandemie nemoci Covid 19, následkem čehož nebylo možné podruhé v historii naši organizace uspořádat členskou schůzi. V roce 2022 řádná členská schůze musí proběhnout, jelikož tento rok je rokem volebním a musíme dodatečně schválit rozpočty za uplynulé dva roky. Na druhé straně nám příroda velice přála a bylo dosaženo výborných výsledků v chovu ryb. Ale i tento rok nás postihla jedna mimořádná událost, kdy došlo k minimálnímu úhynu ryb na chovné soustavě Urbančík, zapříčiněné nedostatkem kyslíku. I přes tyto obtíže se podařilo docílit velice dobrého hospodářského výsledku, kdy tržby za vylovené ryby dosáhly 1,1 mil. Kč. Na zarybnění našich revírů byly vysazeny ryby v celkové hodnotě 900 tisíc Kč z naší produkce. Proto doufám, že rybáři byli s letošní násadou spokojeni. Za tuto produkci ryb je nutno poděkovat našim hospodářům. V letošním roce pokračovaly práce na obchvatu města Karviné v parku Boženy Němcové, ale o začátku odbahňování tohoto jezera nemáme zatím žádné informace. Na revíru Větrov skončila dvouletá výjimka z denní doby lovu za účelem odlovu sumců. I letos bylo na tomto revíru uloveno množství trofejních ryb, ale další lov 24 hod už neplánujeme z důvodů stížnosti na chování některých rybářů a nepořádek kolem vody. Na Darkovském moři pokračují úpravy břehů. Na plážích, které jsou určeny pro koupání, bude zákaz rybolovu, což je upřesněno v popisu revíru. Od příštího roku budou platit některé změny ve výkonu rybářského práva a budou uvedeny v BPVRP. Pokud tomu zima dovolí, budeme pokračovat v lovu na dírkách. Pokračovalo se na opravách rybochovných zařízení Urbančík a hlavně rybníku JZD 4/5 (průsak vody kolem výpustního zařízení a odbahnění loviště). Dále se opravily břehy Radeckého rybníka. Na jaře proběhl úklid kolem revírů. Ceny našich územních povolenek se nemění a stále se hradí příspěvek do FRR ve výši 200 Kč, který bude platit každý vlastník roční povolenky. Snahou organizace je podpora mladých rybářů a v průběhu roku se pořádá řada akcí, které jsou určené jenom pro děti a mládež. Velký dík patří našim hospodářům, kteří se podílí na produkci ryb v naší organizaci a zabezpečují chod rybochovných zařízení. Rovněž chci poděkovat za obětavou práci rybářské stráži a dozorčí komisi za jejich práci při řešení kárných přestupků, kterých stále přibývá. Poděkování patří členům výboru a sekretariátu za administrativní činnost. Poděkování náleží družstvu LRU za reprezentaci MO Karviná a pomoc při podzimních výlovech. Další podrobnější informace dostanete na výroční členské schůzi, která se bude konat 19. 3. 2022 na Slezské univerzitě. Upozorňuji všechny naše členy, že pro účast na této akci budou muset dodržovat aktuální platná opatření vlády ČR v boji proti nemoci Covid 19 a toto bude před vstupem do sálu kontrolováno. Přeji Vám hodně zdraví a štěstí a mnoho krásných rybářských zážitků v novém roce 2022.

 S pozdravem Petrův Zdar!                                                                                                                                         Roman Martinek, předseda

 


 

Č L E N S K Á   S C H Ů Z E  V  R O C E  2 0 2 2

Výbor MO ČRS Karviná v souladu s § 8 Stanov ČRS svolává členskou schůzi na

s o b o t u   19 . b ř e z n a   2 0 2 2

do budovy Slezské univerzity Karviná. Začátek je stanoven na 8:00 hod.

 


 

INFORMACE SEKRETARIÁTU:

 prodej povolenek a členských známek pro rok 2022 v prosinci 2021:

středa:  8. 12.                          8:00 – 11:00

pondělí: 13. 12.                     14:00 – 16:00          

středa:  15. 12.                        8:00 – 11:00

pondělí: 20. 12.                      14:00 – 16:00

22. 12. 2021 zavřeno !

27. 12. 2021 zavřeno !

29. 12. 2021 zavřeno !

 

úřední hodiny v roce 2022:

3. až 13. ledna     pondělí, úterý, středa, čtvrtek                   8:00 – 11:15     13:30 – 16:15       (pátek 7. a 14. ledna, – zavřeno!)

17. ledna – 28. února                                                                     pondělí      13:30 – 16:15      středa      8:00 – 11:30

březen  – prosinec                                                                         pondělí      14:00 – 16:00      středa      8:00 – 11:00

 

        Úhrada členské známky do konce dubna každého roku. Po tomto termínu členství zaniká a je nutno zaplatit znovu zápisné ve výši 400,- Kč dospělí, 400,- Kč mládežník a 20,- Kč dítě. Brigádnická povinnost se vztahuje na ty členy, (kromě dětí do 15 let, žen, mužů, kteří v daném roce dovrší alespoň 66 let a jsou členy MO Karviná min. 5 let, držitelů průkazů ZTP a ZTP/P), kteří mají v daném roce zakoupenou povolenku k rybolovu (byť i jednodenní) u ČRS. Člen, který brigádu v daném roce nesplní, může brigádu do 31. 10. stejného roku finančně uhradit. Jinak musí v příštím roce odpracovat nebo uhradit dvojnásobek dlužné brigády a před vydáním povolenky i brigádu aktuálního roku. Povolenky 2021 s vyplněným sumářem MP je nutno odevzdat nejpozději do 15. 1. 2022, povolenky P nejpozději do 15. 12. 2021!

 

Ceník vybraných položek:

 

členství ČRS dospělí     500,- Kč   
členství ČRS mládež  
200,- Kč  
členství ČRS děti do 15 let
100,- Kč
příspěvek do fondu rozvoje revíru (FRR)       200,- Kč
povolenka územní MP roční dospělí    1600,- Kč
povolenka územní MP roční mládež, studující, ZTP 1050,- Kč
povolenka územní MP roční děti do 15 let 300,- Kč
povolenka územní MP roční důchodci nad 70 let                        (podmínkou členství v MO Karviná 10 let a více) 1150,- Kč
povolenka celorepubliková MP roční dospělí   3600,- Kč
povolenka územní P roční dospělí
1700,- Kč
povolenka územní P roční mládež, studující, ZTP  1200,- Kč
povolenka územní P roční děti do 15 let   400,- Kč
náhrada za brigádu dospělí a mládež od 16 let 800,- Kč

Příspěvek do FRR je povinen zaplatit každý vlastník roční povolenky (MP, P, územní, celosvazové, celorepublikové, moravské nebo bezplatné), který je starší 15-ti let, tzn. ročník 2006 a starší. Úhrada bude probíhat při pořízení první roční povolenky. Pokud bude člen vlastníkem 2 a více ročních povolenek, zaplatí příspěvek do FRR  pouze jednou.


Úhrady je možno provádět platební kartou na sekretariátu MO nebo v hotovosti.   


Jarní i podzimní hájení revírů po vysazení ryb v roce 2022  nebude!


Připomínáme všem rybářům povinnost ihned ohlásit každou zjištěnou havárii těmto orgánům: Hasičskému záchrannému sboru Karviná – tel. 150, Policii ČR – tel. 158, Havarijní službě Povodí Odry – tel. 724 029 877, ČŽIP Ostrava – tel. 731 405 301 a Odboru ŽP Magistrátu  Města Karviná a rovněž MO Karviná.


 

Zpráva rybářské stráže

       V roce 2021 vykonávalo činnost v rybářské stráži celkem 9 stálých členů. V průběhu celého roku používala rybářská stráž při kontrolách mobilní aplikaci, která usnadnila a zároveň zpřesnila sčítání obchůzek členů RS a rovněž počet kontrolovaných rybářů. Rybářskou stráží bylo na revírech MO ČRS Karviná provedeno celkem 23 společných kontrol revírů. Dle dostupných dat z mobilní aplikace bylo zjištěno, že na našich revírech bylo v období od 1. ledna do 15. listopadu 2021 provedeno celkem 1293 obchůzek, při kterých bylo kontrolováno 2089 lovících členů. Při kontrolách bylo rybářskou stráží zjištěno celkem 10 drobnějších přestupků, za které byl lovícím proveden zápis do povolenky. Za závažnější porušení bližších podmínek výkonu rybářského práva, či jiná porušení zákona o rybářství, byly odebrány 3 povolenky k rybolovu. Při neoprávněném lovu byla přistižena jedna osoba, kdy tento případ byl oznámen k projednání na odbor životního prostředí na Magistrát města Karviné. V jarních měsících byla činnost rybářské stráže ovlivněna celosvětovou pandemií, kdy kontroly byly prováděny pouze individuálně a v omezeném počtu a to v souladu s nařízením vlády ČR. V letních měsících byly provedeny společné noční kontroly na všech revírech, kdy tyto byly provedeny ve spolupráci s členem profesionální rybářské stráže panem Marcelem Košárkem. V průběhu celého roku se členové rybářské stráže rovněž podíleli na akcích, které organizovala mateřská MO. Na revíru Olše 3A č. 471084/2 v  Parku Boženy Němcové byly pod vedením člena rybářské stráže Josefa Dlabače opětovně uskutečněny prezentační akce např. pro děti z dětského domova Sluníčko Havířov, dále pro klienty sdružení ADAM – autistické děti a my, z.s. a rovněž zde proběhly dětské závody pro širokou veřejnost. Rybářská stráž se rovněž aktivně podílela v podzimním období na výlovech rybochovných zařízení MO ČRS Karviná.                  

Bc. Koniuch Rostislav   vedoucí RS  MO ČRS Karviná

 

Práce s mládeží

       Zájemci o rybolov z řad dětí do 15 let absolvují 10 hod. školení ukončené testem. Po úspěšném složení a zaplacení náležitostí obdrží povolenku. Děti mohou docházet do rybářského kroužku pod dozorem vedoucího oddílu mladých rybářů. Pokud by měl někdo zájem o práci v kroužku mladých rybářů jako instruktor, může se přihlásit na sekretariátu MO Karviná. Scházíme se 2x za měsíc a to zejména v parku Boženy Němcové, kde většinu času věnujeme rybolovu. Mrzí nás, že zájem o tento kroužek neustále klesá a rádi přivítáme nové zájemce. Pořádáme pro děti řadu akcí a závodů. Naše děti pravidelně startují mj. v mezinárodním závodě„O pohár řeky Olše“, který již několikrát vyhrály.

vedoucí mládeže   Lech Stoszek

 

Zpráva odboru LRU

       Celá sezóna byla opět poznamenána opatřeními proti šíření nemoci COVID-19. Byl zrušen závod Petrovický pstruh, Pohár řeky Olše a rovněž všechna kola 1. ligy LRU plavaná. I v roce 2021 pokračovala spolupráce s polskou firmou MatchPro.

 Memoriál bratří Wraniků – přebor MO byl pořádán 5. 6. 2021 v parku Boženy Němcové. Zvítězil Zdeněk Rovnaník ml., druhé místo Miroslav Lipowski a na třetím místě Luděk Žák.

 V měsíci záři naše družstvo (Tököly, Žák, Rovnaník mladší) obsadilo páté místo v Územním přeboru na rybníku Podolší u Přerova a VN Krásno poblíž města Šumperk.

 Ve spolupráci s Magistrátem města Karviné a Obecním úřadem Petrovice byly uspořádány dva závody pro děti a mládež. V parku Boženy Němcové zvítězila Honiewiczová Tereza a v Petrovicích-Prstné Szczur Daniel.

 Členové družstva LRU plavaná se pravidelně zúčastňují úklidové brigády na revíru Větrov a rovněž podzimních výlovů.

 Více reportáži a foto ze závodů na Facebook MO ČRS Karviná Matchpro a webových stránkách MO Karviná.

Pavel Kochan   odbor LRU