Informátor 2022 – 2023

K A R V I N S K Ý     R Y B Á Ř

Příležitostný informátor MO ČRS Karviná                                                                                       prosinec 2022                                                                                                                               

   Vážené rybářky a rybáři. Rok 2022 je pomalu za námi a musíme začít hodnotit, co se nám povedlo a co musíme do budoucna zlepšit a na čem musíme zapracovat. Po dvou letech skončily opatření vlády a bylo nám umožněno uspořádat výroční členskou schůzi, kde byl zvolen nový výbor a DK ve složení (Roman Martinek-předseda Petr Ciupa-jednatel, Bc. Rostislav Koniuch-místopředseda, Václav Pasz-hospodář, Radek Byrtus-zástupce hl. hospodáře, Leopold Borkala-čistota vod, Pavel Kochan-odbor LRU) a DK (Vladislav Brych-předseda, Věroslav Walder a Beno Robenek-členové). Situace se začíná komplikovat nehorázným zdražováním energií a veškerých vstupů, které ovlivňují chod organizace a také samotný chov ryb. Proto bude složité ekonomicky tento rok zvládnout, ale věřím, že to dokážeme. Práce na našich rybochovných zařízeních neustále přibývá. Jelikož 95 % rybářů brigádu platí, tak se snažíme práci našim hospodářů čím jak nejvíc ulehčit nákupem pracovní techniky, jako jsou traktory, nákladní auta, mini bagr a různé druhy zahradní techniky. Jen tak můžeme rybochov udržovat v perfektním stavu a naplnit úkoly v produkci ryb, které jsme si stanovili. Na tomto místě musím poděkovat našim hospodářům za jejich odvedenou práci na našich rybochovných soustavách, které pravidelně i podle potřeby udržujeme. V letošním roce pokračovaly práce na obchvatu města Karviné v parku Boženy Němcové a konečně se začalo pracovat na odbahnění tohoto jezera. O ukončení prací a možnosti rybolovu budeme informovat na našich webových stránkách. Na Darkovském moři se pokračuje v úpravách břehů, které slouží jen koupajícím a stále se nedaří najít společnou dohodu mezi městem, rybáři a firmou Asental, tak aby všichni byli spokojeni. V příštím roce nás čeká zdražení povolenek k lovu i členského příspěvku a myslím si, že v této nelehké době to bude pro některé naše rybáře velký problém. V letošním roce bylo složité zajistit násady do našich chovných rybníků. Násady kapra bylo málo a menší velikosti než v jiných letech, ale podařilo se odchovat sice menší, ale kvalitní násadu do našich sportovních revírů o váze 0,9 až 1,7 kg. Celkový výlovek kapra přesáhl 12 tun a hodnota zarybňovacího plánu našich revírů včetně krajské produkce dosáhla částky 1,2 mil. Kč. V příštím roce naše organizace oslaví 100 let od svého vzniku a u této příležitosti připravujeme akce pro rybáře, děti i širokou veřejnost. Další podrobné informace budou poskytnuty na výroční členské schůzi v sobotu 25. 3. 2023 v 8 hod. v budově Slezské univerzity. Přeji Vám příjemné prožití konce roku 2022 a hlavně hodně štěstí a zdraví v roce 2023, který bude pro nás všechny velice složitý, a přeju všem, aby toto nelehké období bez větších problémů zvládli.

 S pozdravem Petrův Zdar!                                                                                                                                         Roman Martinek, předseda

 


 

Č L E N S K Á   S C H Ů Z E  V  R O C E  2 0 2 3

Výbor MO ČRS Karviná v souladu s § 8 Stanov ČRS svolává členskou schůzi na

s o b o t u   25 . b ř e z n a   2 0 2 3

do budovy Slezské univerzity Karviná. Začátek je stanoven na 8:00 hod.

 


 

INFORMACE SEKRETARIÁTU:

 prodej povolenek a členských známek pro rok 2023 v prosinci 2022:     

středa:  14. 12.                        8:00 – 11:00

pondělí: 19. 12.                      14:00 – 16:00

21. 12. 2021 zavřeno !

26. 12. 2021 zavřeno !

28. 12. 2021 zavřeno !

 

úřední hodiny v roce 2023:

2. až 12. ledna     pondělí, úterý, středa, čtvrtek                   8:00 – 11:15     13:30 – 16:15       (pátek 6. a 13. ledna, – zavřeno!)

16. ledna – 27. února                                                                     pondělí      13:30 – 16:15      středa      8:00 – 11:30

březen  – prosinec                                                                         pondělí      14:00 – 16:00      středa      8:00 – 11:00

 

        Úhrada členské známky do konce dubna každého roku. Po tomto termínu členství zaniká a je nutno zaplatit znovu zápisné ve výši 400,- Kč dospělí, 400,- Kč mládežník a 20,- Kč dítě. Brigádnická povinnost se vztahuje na ty členy, (kromě dětí do 15 let, žen, mužů, kteří v daném roce dovrší alespoň 66 let a jsou členy MO Karviná min. 5 let, držitelů průkazů ZTP a ZTP/P), kteří mají v daném roce zakoupenou povolenku k rybolovu (byť i jednodenní) u ČRS. Člen, který brigádu v daném roce nesplní, může brigádu do 31. 10. stejného roku finančně uhradit. Jinak musí v příštím roce odpracovat nebo uhradit dvojnásobek dlužné brigády a před vydáním povolenky i brigádu aktuálního roku. Povolenky 2022 s vyplněným sumářem MP je nutno odevzdat nejpozději do 15. 1. 2023, povolenky P nejpozději do 15. 12. 2022!

 Ceník vybraných položek:

členství ČRS dospělí     700,- Kč   
členství ČRS mládež  
300,- Kč  
členství ČRS děti do 15 let
150,- Kč
příspěvek do fondu rozvoje revíru (FRR)       200,- Kč
povolenka územní MP roční dospělí    2000,- Kč
povolenka územní MP roční mládež, studující, ZTP 1100,- Kč
povolenka územní MP roční děti do 15 let 350,- Kč
povolenka územní MP roční důchodci nad 70 let                        (podmínkou členství v MO Karviná 10 let a více) 1500,- Kč
povolenka celorepubliková MP roční dospělí   4200,- Kč
povolenka územní P roční dospělí
2500,- Kč
povolenka územní P roční mládež, studující, ZTP  1200,- Kč
povolenka územní P roční děti do 15 let   450,- Kč
náhrada za brigádu dospělí a mládež od 16 let 800,- Kč

Příspěvek do FRR je povinen zaplatit každý vlastník roční povolenky (MP, P, územní, celosvazové, celorepublikové, moravské nebo bezplatné), který je starší 15-ti let, tzn. ročník 2007 a starší. Úhrada bude probíhat při pořízení první roční povolenky. Pokud bude člen vlastníkem 2 a více ročních povolenek, zaplatí příspěvek do FRR  pouze jednou.


Úhrady je možno provádět platební kartou na sekretariátu MO nebo v hotovosti.   


Jarní i podzimní hájení revírů po vysazení ryb v roce 2023  nebude!


Připomínáme všem rybářům povinnost ihned ohlásit každou zjištěnou havárii těmto orgánům: Hasičskému záchrannému sboru Karviná – tel. 150, Policii ČR – tel. 158, Havarijní službě Povodí Odry – tel. 724 029 877, ČŽIP Ostrava – tel. 731 405 301 a Odboru ŽP Magistrátu  Města Karviná a rovněž MO Karviná.


 

Zpráva rybářské stráže

         Od měsíce ledna roku 2022 vykonávalo činnost v rybářské stráži celkem 8 stálých členů. V měsíci dubnu úspěšně složil zkoušky nový člen RS pan Bc. Lukáš Sapík, který se v průběhu roku plnohodnotně zapojil do činnosti RS. V průběhu celého roku 2022 používala rybářská stráž při kontrolní činnosti mobilní aplikaci, která usnadnila a zároveň zpřesnila sčítání obchůzek členů RS a rovněž počet kontrolovaných rybářů. Rybářskou stráží bylo na revírech MO ČRS Karviná provedeno celkem 31 společných kontrol revírů. Dle dostupných dat z mobilní aplikace bylo zjištěno, že  na  našich revírech bylo v období od 1. ledna do 15. listopadu 2022 provedeno celkem 1084 obchůzek, při kterých bylo kontrolováno 1336 lovících členů. Při kontrolách bylo rybářskou stráží zjištěno celkem 7 drobnějších přestupků, za které byl lovícím proveden zápis do povolenky. Za závažnější porušení bližších podmínek výkonu rybářského práva, či jiná porušení zákona o rybářství bylo v pěti případech přistoupeno k odebrání povolenek k rybolovu. V letních měsících byly provedeny opakované společné noční kontroly na všech revírech MO Karviná. V průběhu celého roku se členové rybářské stráže rovněž podíleli na akcích, které organizovala mateřská MO. Pod vedením člena rybářské stráže Josefa Dlabače byly opětovně uskutečněny prezentační akce pro děti z dětského domova Sluníčko Havířov, dále pro klienty sdružení ADAM – autistické děti a my, z.s.. Rybářská stráž se rovněž aktivně podílela v podzimním období na výlovech rybochovných zařízení MO ČRS Karviná.                   

                Bc. Koniuch Rostislav   vedoucí RS  MO ČRS Karviná

 

Práce s mládeží

        Zájemci o rybolov z řad dětí do 15 let absolvují 10 hod. školení ukončené testem. Po úspěšném složení a zaplacení náležitostí obdrží povolenku. Děti mohou docházet do rybářského kroužku pod dozorem vedoucího oddílu mladých rybářů. Pokud by měl někdo zájem o práci v kroužku mladých rybářů jako instruktor, může se přihlásit na sekretariátu MO Karviná. Scházíme se 2x za měsíc a to zejména v parku Boženy Němcové, kde většinu času věnujeme rybolovu. Mrzí nás, že zájem o tento kroužek neustále klesá a rádi přivítáme nové zájemce. Pořádáme pro děti řadu akcí a závodů. Naše děti pravidelně startují mj. v mezinárodním závodě„O pohár řeky Olše“, který již několikrát vyhrály.

vedoucí mládeže   Lech Stoszek

 

Zpráva odboru LRU

      Po dvou letech omezení způsobených nemocí COVID-19 se konečně rozběhly ligové soutěže. Naše družstvo ve své první sezoně v 1. lize LRU plavaná bojovalo do poslední chvíle o udržení v nejvyšší soutěži. Nakonec se to podařilo nejtěsnějším rozdílem půl bodu a 1. liga zůstala zachována.

 Úvodní závod sezóny 2022 – Petrovický pstruh proběhl dne 12. 3. 2022 na revíru Petrůvka 1A podrevír 2. Celkem bylo uloveno 133 pstruhů duhových a zvítězil Vítězslav Stohl s 12 ks.

 Memoriál bratří Wraniků – přebor MO byl pořádán 8. 5. 2022 na Větrově. Zvítězil Piotr Kaluza, druhé místo Zdeněk Rovnaník st., a na třetím místě Pavel Kochan.

 V družebním závodě s PZW Wodzislaw o Pohár řeky Olše na revíru Szachta ve Wodzislawi skončila naše družstva dospělých i dětí na druhých místech.

 Ve spolupráci s Magistrátem města Karviné a Obecním úřadem Petrovice byly uspořádány v Petrovicích-Prstné dva závody pro děti a mládež. Zvítězila Wiktoria Grycman a Jakub Frej.

 V měsíci říjnu naše družstvo (Tököly, Kochan, Rovnaník mladší) obsadilo čtvrté místo v Územním přeboru na rybníku Podolší u Přerova. V jednotlivcích zvítězil náš Zdeněk Rovnaník mladší.

 I v roce 2022 pokračovala spolupráce s polskou firmou MatchPro.

Členové družstva LRU plavaná se pravidelně zúčastňují úklidové brigády na revíru Větrov a rovněž podzimních výlovů. Více reportáži, výsledků a foto ze závodů na Facebook MO ČRS Karviná Matchpro a webových stránkách MO Karviná.

 

Pavel Kochan   odbor LRU