Přestupky a kárná opatření

PŘÍKLADY NEJČASTĚJŠÍCH PORUŠENÍ STANOV ČRS, JEDNACÍHO ŘÁDU ČRS A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH VÝKON RYBÁŘSKÉHO PRÁVA A DOPORUČENÁ ŘEŠENÍ.

Čl. 1 Trestné činy spáchané podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

TRESTNÝ ČIN OPATŘENÍ
Člen ČRS úmyslně neoprávněně, bez platného rybářského lístku nebo bez vydané příslušné povolenky k rybolovu, nebo bez obojího, loví ryby v rybářském revíru v hodnotě nikoli nepatrné (5.000,- Kč a výše).

(trestný čin pytláctví podle § 304 trestního zákoníku)

(a) vyloučení z ČRS a odnětí povolenky k rybolovu, které lze kombinovat s nevydáním povolenky k rybolovu;

(b) zadržení rybářského náčiní a úlovků a jejich předání orgánu činnému v trestním řízení, u kterého bylo učiněno trestní oznámení

Zmocnění se věci z majetku ve vlastnictví MO nebo svazu, způsobená škoda 5.000,- Kč a více.

(trestný čin krádeže dle § 205 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,)

vyloučení z ČRS a odnětí povolenky k rybolovu, které lze kombinovat s nevydáním povolenky k rybolovu
Přisvojení si věci nebo jiné majetkové hodnoty z majetku MO nebo Svazu, která mu byla svěřena, způsobená škoda 5.000,- Kč a více.

(trestný čin zpronevěry dle § 206 trestního zákoníku)

vyloučení z ČRS a odnětí povolenky k rybolovu, které lze kombinovat s nevydáním povolenky k rybolovu
Úmyslné poškození majetku MO nebo Svazu, škoda 5.000,- Kč a více.

(trestný čin poškození cizí věci dle § 228 trestního zákoníku)

vyloučení z ČRS a odnětí povolenky k rybolovu, které lze kombinovat s nevydáním povolenky k rybolovu
Užití násilí v úmyslu působit na výkon nebo pro výkon pravomoci člena rybářské stráže.

(trestný čin násilí proti úřední osobě dle § 325 trestního zákoníku)

vyloučení z ČRS a odnětí povolenky k rybolovu, které lze kombinovat s nevydáním povolenky k rybolovu
Zneužití pravomoci úřední osoby.

(dle § 329 trestního zákoníku)

vyloučení z ČRS a odnětí povolenky k rybolovu, které lze kombinovat s nevydáním povolenky k rybolovu
Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.

(dle § 330 trestního zákoníku)

vyloučení z ČRS a odnětí povolenky k rybolovu, které lze kombinovat s nevydáním povolenky k rybolovu

 

Čl. 2 Přestupky spáchané podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

PŘESTUPEK OPATŘENÍ
Úmyslné poškození majetku MO nebo Svazu
krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením,
škoda do 5.000,- Kč(přestupek proti majetku dle § 50 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
vyloučení z ČRS a odnětí povolenky k rybolovu, které lze kombinovat s nevydáním povolenky k rybolovu

 

Čl. 3 Přestupky spáchané porušením povinností daných zákonem č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

PŘESTUPEK KÁRNÉ OPATŘENÍ
Člen ČRS úmyslně neoprávněně, bez platného rybářského lístku nebo bez vydané příslušné platné povolenky k rybolovu nebo bez obojího, loví ryby v rybářském revíru. (a) vyloučení z ČRS a odnětí povolenky k rybolovu, které lze kombinovat s nevydáním povolenky k rybolovu;

(b) zadržení rybářského náčiní a úlovků a jejich předání orgánu, u kterého bylo učiněno oznámení

Lov v chráněných rybích oblastech, pokud je zde omezen nebo zakázán lov ryb nebo vodních organismů.

(§ 5 odst. 2 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

dočasné odnětí povolenky k rybolovu na 6 až 9 měsíců, popřípadě odnětí povolenky k rybolovu

(nedoporučuje se nahradit výkonem práce či naturálním plněním dle § 5 odst. 2 Stanov ČRS)

Lov v rybářském revíru na více než 2 udice.

(§ 13 odst. 1, věta za středníkem zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, § 14 vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na přílohu č. 7 citované vyhlášky)

dočasné odnětí povolenky k rybolovu na 6 až 12 měsíců, popřípadě odnětí povolenky k rybolovu

(nedoporučuje se nahradit výkonem práce či naturálním plněním dle § 5 odst. 2 Stanov ČRS)

Lov pomocí prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek.

(§ 13 odst. 2 písm. a.) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

vyloučení z ČRS a odnětí povolenky k rybolovu, které lze kombinovat s nevydáním povolenky k rybolovu
Lov za použití bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, vidlic a rozsošek, střílení ryb, tlučení ryb, chytání na šnůry, do rukou a do ok.

(§ 13 odst. 2 písm. b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

vyloučení z ČRS a odnětí povolenky k rybolovu, které lze kombinovat s nevydáním povolenky k rybolovu
Lov za použití elektrického proudu.

(§ 13 odst. 2 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

vyloučení z ČRS a odnětí povolenky k rybolovu, které lze kombinovat s nevydáním povolenky k rybolovu
Lov ryb pod ledem.

(§ 13 odst. 2 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

dočasné odnětí povolenky k rybolovu na 6 až 9 měsíců, popřípadě odnětí povolenky k rybolovu

(nedoporučuje se nahradit výkonem práce či naturálním plněním dle § 5 odst. 2 Stanov ČRS)

Lov vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování.

(§ 13 odst. 3 písm. a.) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

dočasné odnětí povolenky k rybolovu na 6 až 12 měsíců, popřípadě odnětí povolenky k rybolovu

(nedoporučuje se nahradit výkonem práce či naturálním plněním dle § 5 odst. 2 Stanov ČRS)

Lov vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto druhů ryb.

(§ 13 odst. 3 písm. b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

dočasné odnětí povolenky k rybolovu na 3 až 12 měsíců, popřípadě odnětí povolenky k rybolovu

(nedoporučuje se nahradit výkonem práce či naturálním plněním dle § 5 odst. 2 Stanov ČRS)

Lov mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky.

(§ 13 odst. 3 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

důtka nebo dočasné odnětí povolenky k rybolovu na 2–6 měsíců, popřípadě odnětí povolenky k rybolovu
(dle závažnosti přestupku)
Lov za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m, nebo bránění tahu ryb po i proti vodě.

(§ 13 odst. 3 písm. d) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

vyloučení z ČRS a odnětí povolenky k rybolovu, které lze kombinovat s nevydáním povolenky k rybolovu
Lov z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení využívaných k přepravě materiálu.

(§ 13 odst. 3 písm. e) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

dočasné odnětí povolenky k rybolovu na 3 až 5 měsíců
Lov v plavebních komorách.

(§ 13 odst. 3 písm. f) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

dočasné odnětí povolenky k rybolovu na 3 až 5 měsíců
Lov v blízkosti přehradních hrází nejméně 100 m od hrázového tělesa.

(§ 13 odst. 3 písm. g) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

důtka nebo dočasné odnětí povolenky k rybolovu na 3 až 5 měsíců
Lov ze silničních a železničních mostů.

(§ 13 odst. 3 písm. h) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

důtka nebo dočasné odnětí povolenky k rybolovu na 3 až 5 měsíců
Lov ryb do slupů a vrší

(§ 13 odst. 3 písm. j) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

vyloučení z ČRS a odnětí povolenky k rybolovu
Lov ryb v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním.

(§ 13 odst. 3 písm. k) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

dočasné odnětí povolenky k rybolovu na 6 až 9 měsíců, popřípadě odnětí povolenky k rybolovu

(nedoporučuje se nahradit výkonem práce či naturálním plněním dle § 5 odst. 2 Stanov ČRS)

Nepředložení rybářského lístku nebo povolenky k lovu, anebo bezdůvodné odepření kontroly ze strany člena rybářské stráže, hospodáře, jeho zástupce, nebo ze strany osoby pověřené příslušným rybářským orgánem.

(§ 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

podle závažnosti…

odnětí povolenky k rybolovu nebo

vyloučení z ČRS a odnětí povolenky k rybolovu, které lze kombinovat s nevydáním povolenky k rybolovu

(nedoporučuje se nahradit výkonem práce či naturálním plněním dle § 5 odst. 2 Stanov ČRS)

Lov ryb bez rybářského lístku nebo bez povolenky k lovu (zapomenutí).

(§ 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

důtka, pokud opakovaně, pak dočasné odnětí povolenky k rybolovu na 2–6 měsíců
Závažné nebo opakované porušení zákona rybářskou stráží.

(§ 15 odst. 2 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

podle závažnosti…

lze použít všechny druhy kárných opatření

 

Čl. 4 Rybářské přestupky spáchané porušením povinností daných vyhláškou MZe č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.

PŘESTUPEK KÁRNÉ OPATŘENÍ
Nepřítomnost u prutů v době lovu na plavanou, položenou nebo čeřínkováním.

(§ 14 odst. 5 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

důtka, pokud opakovaně, pak dočasné odnětí povolenky k rybolovu na 3 až 6 měsíců
Nedodržení povinností po ulovení ryby, která je pro vědecké účely opatřena značkou.

(§ 15 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

dočasné odnětí povolenky k rybolovu na 3 až 6 měsíců
Lov ryb nepovoleným způsobem.

(na mimopstruhových revírech § 16 odst. 1 vyhlášky č. 197/2004 Sb., na pstruhových revírech § 17 odst. 1 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

dočasné odnětí povolenky k rybolovu na 6 až 12 měsíců

(nedoporučuje se nahradit výkonem práce či naturálním plněním dle § 5 odst. 2 Stanov ČRS)

Při lovu na mimopstruhovém revíru přivlastnění si většího počtu vyjmenovaných ryb, než je povoleno, neskončení lovu po ulovení takového počtu ryb, jejichž hmotnost přesahuje 7 kg.

(§ 16 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

dočasné odnětí povolenky k rybolovu na 6 až 12 měsíců, nebo odnětí povolenky k rybolovu

(nedoporučuje se nahradit výkonem práce či naturálním plněním dle § 5 odst. 2 Stanov ČRS)

Při lovu na pstruhovém revíru přivlastnění si většího počtu lososovitých ryb, než je povoleno, neskončení lovu po ulovení povoleného počtu lososovitých ryb.

(§ 17 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

dočasné odnětí povolenky k rybolovu na 6 až 12 měsíců, nebo odnětí povolenky k rybolovu až 24 měsíců

(nedoporučuje se nahradit výkonem práce či naturálním plněním dle § 5 odst. 2 Stanov ČRS)

Při lovu nedravých ryb na pstruhovém revíru přivlastnění si většího počtu kapra než je povoleno, neskončení lovu po ulovení takového počtu ryb, jejíchž hmotnost přesahuje 7 kg.

(§ 17 odst. 4 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

dočasné odnětí povolenky k rybolovu na 6 až 12 měsíců, nebo odnětí povolenky k rybolovu

(nedoporučuje se nahradit výkonem práce či naturálním plněním dle § 5 odst. 2 Stanov ČRS)

Nezapsání přisvojené ryby stanoveným způsobem.

(§ 16 odst. 4, § 17 odst. 5 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

dočasné odnětí povolenky k rybolovu na 3 až 12 měsíců, nebo odnětí povolenky k rybolovu

(nedoporučuje se nahradit výkonem práce či naturálním plněním dle § 5 odst. 2 Stanov ČRS)

Vrácení ryby škodlivé do pstruhového revíru.

(§ 17 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

důtka nebo dočasné odnětí povolenky k rybolovu na 2 až 5 měsíců
Lov na více prutů, na pruty a současně do čeřínku, na více návazců na prutu, čeřínkem větším jak 1 m2, čeřínkem jiné ryby než povolené nástražné.

(příloha č. 7 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

dočasné odnětí povolenky k rybolovu na 6 až 12 měsíců, nebo odnětí povolenky k rybolovu

(nedoporučuje se nahradit výkonem práce či naturálním plněním dle § 5 odst. 2 Stanov ČRS)

Za nástrahu použití ryb lososovitých, úhoře, chráněných druhů ryb, nebo ryb nedosahujících nejmenší lovné míry.

(příloha č. 7 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

dočasné odnětí povolenky k rybolovu na 6 až 12 měsíců, nebo nevydání povolenky k rybolovu

(nedoporučuje se nahradit výkonem práce či naturálním plněním dle § 5 odst. 2 Stanov ČRS)

Použití nepovolené nástrahy nebo nepovoleného technického prostředku k lovu.

(příloha č. 7 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

důtka nebo dočasné odnětí povolenky k rybolovu na 3 až 9 měsíců, nebo nevydání povolenky k rybolovu

 

Čl. 5 Rybářské přestupky spáchané porušením povinností daných bližšími podmínkami výkonu rybářského práva, platnými na revírech ČRS, které vydal uživatel revíru.

DELIKT KÁRNÉ OPATŘENÍ
Lov bez požadovaného vybavení – vyprošťovače háčků nebo míry pro zjištění délky ryb a podběráku. důtka
Před zahájením lovu nezapsáno nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k lovu datum lovu a číslo revíru, včetně neproškrtnutí volné kolonky. Podle závažnosti – důtka nebo dočasné odnětí povolenky k rybolovu na 3 až 6 měsíců, nebo odnětí povolenky k rybolovu
Neumožnění rybářské stráži učinit zápis o provedené kontrole do oddílu II. povolenky k lovu. dočasné odnětí povolenky k rybolovu až na 6 měsíců
Lov ryb z plavidla v revíru nebo jeho části, kde nebyl uživatelem revíru povolen. dočasné odnětí povolenky na dobu 6 až 9 měsíců

(nedoporučuje se nahradit výkonem práce či naturálním plněním dle § 5 odst. 2 Stanov ČRS)

Nedodržení stanovených pravidel při lovu dravých druhů ryb na bójku. dočasné odnětí povolenky na dobu 3 až 6 měsíců
Po příchodu k místu lovu neprovedení jeho úklidu, pokud je znečištěno odpadky, neuklizení místa po skončení lovu, ničení přírody, lámání keřů a stromů, používání předmětů označujících krmná místa. důtka, pokud opakovaně, pak dočasné odnětí povolenky až na 6 měsíců
Nešetrné zacházení s ulovenými rybami. důtka nebo dočasné odnětí povolenky k rybolovu až na 6 měsíců
Uchovávání živých ryb nedovoleným způsobem (provlékání za skřele, nechat uhynout nezabitou rybu, uchovávání ulovených ryb v zařízení, které neumožňuje rybě alespoň minimální pohyb). důtka nebo dočasné odnětí povolenky k rybolovu na 6 až 12 měsíců
Používání společného zařízení k uchovávání ulovených živých ryb.

 

důtka, nebo – všem, kdo společné zařízení používali – dočasné odnětí povolenky k rybolovu až na 6 měsíců