Informátor 2023 – 2024

K A R V I N S K Ý     R Y B Á Ř

Příležitostný informátor MO ČRS Karviná                                                                                       prosinec 2023                                                                                                                               

  Vážené rybářky a rybáři. Je za námi další rybářský rok, ve kterém naše organizace oslavila 100. let od svého založení. Uspořádali jsme řadu akcí, jak pro mladé rybáře, tak pro širokou veřejnost. Ale nebyl čas jen na oslavy, museli jsme také pracovat. Letos nám příroda velice přála a bylo dosaženo výborných výsledků v chovu ryb, kdy byly dosaženy rekordní výlovky kapra. Na druhé straně se úplně nepodařilo naplnit úkoly v chovu dravých ryb. Přesto bylo docíleno velice dobrého hospodářského výsledku a tržby za vylovené ryby dosáhly 1,4 mil. Kč. Do našich revírů byly vysazeny ryby z naší produkce v celkové hodnotě 1, 2 mil. Kč. Proto doufám, že rybáři byli s letošní násadou spokojeni. Za tuto produkci ryb je nutno poděkovat našim hospodářům. V letošním roce pokračovaly práce v Parku Boženy Němcové na odbahňování tohoto jezera sacím bagrem. Tyto práce jsou dokončeny a probíhají práce na úpravě břehů a výhledově by se mělo začít chytat na jaře příštího roku 2024. Na revíru Větrov byly povoleny víkendové výjimky z denní doby lovu za účelem odlovu sumců. I letos bylo na tomto revíru uloveno velké množství trofejních ryb. Na Darkovském moři zatím nejsou domluveny podmínky rybolovu mezi městem Karviná a firmou Asental. Doufáme, že se situace vyřeší, a rybáři zůstanou na prvním místě. V letošním roce se naposledy lovilo na revíru Louky, který končí jako svazová voda. Na tomto revíru byl umožněn lov za zvláštních podmínek za účelem odlovení maximálního počtu hlavně trofejních ryb. Od příštího roku platí některé změny ve výkonu rybářského práva, podrobnosti uvedeny v BPVRP. Pokud tomu zima dovolí, budeme pokračovat v lovu na dírkách. V roce 2024 plánujeme opravy rybochovných zařízení Urbančík a JZD 4/5 (průsak vody kolem výpustního zařízení) a na revíru v Prstné, který nám devastují bobři. Na jaře proběhl pravidelný úklid kolem revírů, který nezpůsobují jenom rybáři, ale udržovat pořádek kolem vod je naší povinností. Ceny našich územních povolenek se nemění, stále se hradí příspěvek do FRR ve výši 200 Kč, který bude platit každý vlastník roční povolenky. Počínaje rokem 2024 přechází celý ČRS na nový centrální program zvaný RIS. Nebudou se již např. vlepovat známky za členství a FRR. Mohou nastat prvotní potíže, proto Vás žádám a trpělivost a pochopení. Snahou organizace je podpora mladých rybářů a v průběhu roku se pořádá řada akcí, které jsou určené jenom pro děti a mládež. Velký dík patří našim hospodářům, kteří se podílí na produkci ryb v naší organizaci a zabezpečují chod rybochovných zařízení. Rovněž chci poděkovat za obětavou práci rybářské stráži, dozorčí komisi a členům výboru a sekretariátu za administrativní činnost. Poděkování rovněž náleží i družstvu LRU za reprezentaci MO Karviná a pomoc při podzimních výlovech. Další podrobnější informace se dozvíte na výroční členské schůzi, která se bude konat 23. 3. 2024 v prostorách Slezské univerzity. Přeji Vám hodně zdraví a štěstí a mnoho krásných rybářských zážitků v novém roce 2024.

 

 S pozdravem Petrův Zdar!                                                                                                                                         Roman Martinek, předseda

 


 

Č L E N S K Á   S C H Ů Z E  V  R O C E  2 0 2 4

Výbor MO ČRS Karviná v souladu s § 8 Stanov ČRS svolává členskou schůzi na

s o b o t u   23 . b ř e z n a   2 0 2 4

do budovy Slezské univerzity Karviná. Začátek je stanoven na 8:00 hod.

 


 

INFORMACE SEKRETARIÁTU:

25. 12. 2023 zavřeno !

27. 12. 2023 zavřeno !

1. 1. 2024 zavřeno !

 Prodej povolenek pro rok 2024 začne v lednu 2024.

úřední hodiny v roce 2024:

2. až 11. ledna     pondělí, úterý, středa, čtvrtek        8:00 – 11:15     13:30 – 16:15  (pondělí 1. ledna, pátky 5. a 12. ledna, – zavřeno!)

15. ledna – 28. února                                                                     pondělí      13:30 – 16:15      středa      8:00 – 11:30

březen  – prosinec                                                                         pondělí      14:00 – 16:00      středa      8:00 – 11:00

 

        Úhrada členské známky do konce dubna každého roku. Po tomto termínu členství zaniká a je nutno zaplatit znovu zápisné ve výši 400,- Kč dospělí, 400,- Kč mládežník a 20,- Kč dítě. Brigádnická povinnost se vztahuje na ty členy, (kromě dětí do 15 let, žen, mužů, kteří v daném roce dovrší alespoň 66 let a jsou členy MO Karviná min. 5 let, držitelů průkazů ZTP a ZTP/P), kteří mají v daném roce zakoupenou povolenku k rybolovu (byť i jednodenní) u ČRS. Člen, který brigádu v daném roce nesplní, může brigádu do 31. 10. stejného roku finančně uhradit. Jinak musí v příštím roce odpracovat nebo uhradit dvojnásobek dlužné brigády a před vydáním povolenky i brigádu aktuálního roku. Povolenky 2023 s vyplněným sumářem MP je nutno odevzdat nejpozději do 15. 1. 2024, povolenky P nejpozději do 15. 12. 2023!

 Ceník vybraných položek:

členství ČRS dospělí     700,- Kč   
členství ČRS mládež  
300,- Kč  
členství ČRS děti do 15 let
150,- Kč
příspěvek do fondu rozvoje revíru (FRR)       200,- Kč
náhrada za brigádu dospělí a mládež od 16 let 800,- Kč
povolenka územní MP/P roční – dospělí
2 000,- Kč / 2 500,- Kč
povolenka územní MP/P roční – studující do 26 let, ZTP 1 100,- Kč / 1 200,- Kč
povolenka územní MP/P roční – děti a  mládež do 18 let
350,- Kč / 450,- Kč
povolenka územní MP roční důchodci nad 70 let                        (podmínkou členství v MO Karviná 10 let a více) 1500,- Kč
povolenka celorepubliková MP/P roční – dospělí   4 500,- Kč / 4 750,- Kč
povolenka celosvazová MP/P roční – dospělí  
3 150,- Kč / 3 350,- Kč
povolenka celosvazová MP/P roční – mládež do 18 let, studující do 26 let, ZTP 1 500,- Kč / 1 550,- Kč
povolenka celosvazová MP/P roční – děti do 15 let
850,- Kč / 900,- Kč
povolenka MRS MP/P roční – dospělí   1 300,- Kč / 1 350,- Kč

Příspěvek do FRR je povinen zaplatit každý vlastník roční povolenky (MP, P, územní, celosvazové, celorepublikové, moravské nebo bezplatné), který je starší 15-ti let, tzn. ročník 2008 a starší. Úhrada bude probíhat při pořízení první roční povolenky. Pokud bude člen vlastníkem 2 a více ročních povolenek, zaplatí příspěvek do FRR  pouze jednou.


Úhrady je možno provádět platební kartou na sekretariátu MO nebo v hotovosti.   


Jarní i podzimní hájení revírů po vysazení ryb v roce 2024  nebude!


Připomínáme všem rybářům povinnost ihned ohlásit každou zjištěnou havárii těmto orgánům: Hasičskému záchrannému sboru Karviná – tel. 150, Policii ČR – tel. 158, Havarijní službě Povodí Odry – tel. 724 029 877, ČŽIP Ostrava – tel. 731 405 301 a Odboru ŽP Magistrátu  Města Karviná a rovněž MO Karviná.


 

Zpráva rybářské stráže

         Od počátku roku 2023 vykonávalo činnost v rybářské stráži celkem 9 stálých členů. V průběhu celého roku 2023 používala rybářská stráž při kontrolní činnosti mobilní aplikaci, která usnadnila a zároveň zpřesnila sčítání obchůzek členů RS a rovněž počet kontrolovaných rybářů. Rybářskou stráží bylo na revírech MO ČRS Karviná a vybraných revírech ÚS Ostrava provedeno celkem 34 společných kontrol revírů. Dle dostupných dat z mobilní aplikace bylo zjištěno, že na těchto revírech bylo v období od 1. ledna do 15. listopadu 2023 provedeno celkem 1079 obchůzek, při kterých bylo kontrolováno 1651 lovících členů. Při kontrolách bylo rybářskou stráží zjištěno celkem 23 méně závažných přestupků, za které byl lovícím proveden zápis do povolenky. Za závažnější porušení bližších podmínek výkonu rybářského práva, či jiná porušení zákona o rybářství bylo odebráno celkem 7 povolenek k rybolovu. Ve třech případech byli zjištěni pytláci bez platné povolenky k rybolovu, kdy tyto případy byly oznámeny na OŽP MM Karviná. Při kontrolách strávili členové RS u revírů bezmála 311 hodin. V letních měsících byly provedeny opakované společné noční kontroly na všech revírech MO Karviná. V průběhu celého roku se členové rybářské stráže rovněž podíleli na akcích, které organizovala mateřská MO. Rybářská stráž se rovněž aktivně podílela v podzimním období na výlovech rybochovných zařízení MO ČRS Karviná.                                   

                Bc. Koniuch Rostislav   vedoucí RS  MO ČRS Karviná

 

Práce s mládeží

        Zájemci o rybolov z řad dětí do 15 let absolvují 10 hod. školení ukončené testem. Po úspěšném složení a zaplacení náležitostí obdrží povolenku. Děti mohou docházet do rybářského kroužku pod dozorem vedoucího oddílu mladých rybářů. Pokud by měl někdo zájem o práci v kroužku mladých rybářů jako instruktor, může se přihlásit na sekretariátu MO Karviná. Scházíme se 2x za měsíc a to zejména v parku Boženy Němcové, kde většinu času věnujeme rybolovu. Mrzí nás, že zájem o tento kroužek neustále klesá a rádi přivítáme nové zájemce. Pořádáme pro děti řadu akcí a závodů. Naše děti pravidelně startují mj. v mezinárodním závodě„O pohár řeky Olše“, který již několikrát vyhrály.

vedoucí mládeže   Lech Stoszek

 

Zpráva odboru LRU

Naše družstvo LRU plavaná se zlepšilo v 1. Lize o dvě místa a vybojovalo 7. místo. Rovněž sedmé skončilo družstvo na prestižním mistrovství ČR v Kořensku, což je zatím naše nejlepší umístění v historii.

Úvodní závod sezóny 2023 – Petrovický pstruh proběhl dne 18. 3. 2023 na revíru Petrůvka 1A podrevír 2. Celkem bylo uloveno 153 pstruhů duhových a zvítězil Vítězslav Stohl se 14 ks.

Memoriál bratří Wraniků – přebor MO byl pořádán 30. 4. 2023 rovněž na revíru Petrůvka 1A. Zvítězil Michael Grobelný, druhé místo Zdeněk Rovnaník ml., a na třetím Jaroslav Rys.

U příležitosti 100. výročí založení organizace se konal v měsíci červnu na Větrově závod pro veřejnost. Zklamáním byla účast pouhých 47 rybářů. Vyhrál Marek Motyka s kaprem 85 cm.

V družebním závodě s PZW Wodzislaw o Pohár řeky Olše pořádaném u nás, družstvo dospělých zvítězilo a děti skončily druhé.

Ve spolupráci s Magistrátem města Karviné a Obecním úřadem Petrovice byly uspořádány v Petrovicích-Prstné dva závody pro děti a mládež. V obou závodech zvítězil Jan Vozárik.

V měsíci říjnu naše družstvo (Tököly, Kochan, Žák) obsadilo šesté místo v Územním přeboru na nádrži Krásné poblíž Šumperka.

 Nadále pokračovala spolupráce s polskou firmou MatchPro.

Členové družstva LRU plavaná se pravidelně zúčastňují úklidové brigády na revíru Větrov a rovněž podzimních výlovů. Více reportáži, výsledků a foto ze závodů na Facebook MO ČRS Karviná Matchpro a webových stránkách MO Karviná.

 

Pavel Kochan   odbor LRU