Historie

freistadt

První záznamy o sportovním rybolovu v Karviné a jejím okolí se vztahují k roku 1923 a hovoří se v nich o spolku. Scházely se v něm skupinky měšťanů a živnostníků, kteří si pronajímali části řek Olše, Petrůvky a Stonávky, aby zde vykonávali svoji sportovní rybářskou činnost. Povolení k lovu bylo možno získat za příslušný poplatek patnácti korun, což byla v té době pro obyčejného člověka dosti velká částka. Kromě těchto řek a říček zde byly také rybníky, které patřily hraběti Larischovi.

freistadt2Po ukončení druhé světové války byl v létě 1945 založen legitimní rybářský spolek, který měl ve svém vedení osmičlenný výbor, v jehož čele stál pan Jar. Kowalowski. Tento spolek sdružoval občany Fryštátu (v té době okresního města) a okolních obcí. Do roku 1948 neměla organizace žádné chovné rybníky. Ty získala až v roce 1949 od JZD Petrovice. Jejich celková výměra činila 1,7 ha. První výnosy se pohybovaly okolo 200 kg ryb na 1 ha. Vlivem prudkého rozmachu těžby uhlí se vytvářely prohlubně, na které získala organizace výkon rybářského práva.

prstna                                                                                                     Postupně se vybudovávaly rybochovná zařízení.   V roce 1970 zakoupila organizace starou stodolu vedle pronajatých rybníků v Petrovicích – Návsi. Z této budovy se podařilo vybudovat pěknou hospodářskou budovu s klubovnou. V roce 1991 po změně majetkových poměrů se podařilo odkoupit „Urbančíkovy rybníky“, které jsou až do současnosti našim největším rybochovným zařízením o rozloze 8,5 ha. Dalším naším kvalitním rybochovným zařízením, je soustava rybníků v Marklovicích (bývalá soustava rybníků JZD) o rozloze 2,6 ha. V současné době produkujeme téměř 80% násad potřebných pro zarybňování našich revírů.

panor.

Rostla rovněž členská základna. Po válce čítala 160 členů, v posledních letech se pohybuje okolo 1400 členů.