informátor 2019 – 2020

K A R V I N S K Ý     R Y B Á  Ř

Příležitostný informátor MO ČRS Karviná                                                                                     listopad 2019

                                                                                                    

          Vážené rybářky a rybáři je za námi další rybářský rok, který začínáme hodnotit. Hlavním cílem organizace je chov ryb, o který se starají naši hospodáři. Tato práce kolem rybníků je velice náročná a lidí zabezpečující tuto činnost stále ubývá, současní hospodáři velice rychle stárnou a udržet chod organizace v perfektním stavu je velice složité. Tento problém musíme do budoucna začít řešit. Chtěl bych oslovit všechny naše členy, zda nemají zájem o práci v našem hospodářském sboru. V současnosti nám stěžuje naši práci příroda, kdy se potýkáme s enormním nedostatkem vody a velice extrémními teplotami, a tyto vlivy mají nepříznivý dopad na naše rybochovná zařízení, kde musíme zajistit rybám dostatek kyslíku za pomoci vzduchovacích zařízení. I přes tato opatření dochází na rybochovech k úhynu ryb, kterým se nedá zabránit. Naše organizace se snaží i přes veškeré potíže zajistit našim rybářům dostatek ryb v našich vodách. V letošním roce byl celkový výlovek v hodnotě 900 tisíc Kč a hodnota napuštěných ryb do našich sportovních vod přesáhla jeden milion korun. Pokračovalo se na opravách rybochovných zařízení, kdy se opravily hráze na usazovací nádrži a průsak na rybníku JZD 8a. Odbahnili jsme loviště na JZD 4/5. Částečně se opravily hráze na rybníku Radeckém. Na jaře proběhl úklid kolem revírů, vysekávaly se náletové dřeviny a tam, kde to máme ve smlouvě, se dvakrát ročně kosí tráva. Na revíru Větrov se opět podařilo zajistit na roky 2020 a 2021 výjimku denní doby lovu v letním období. Pokud zima dovolí, budeme pokračovat v lovu na dírkách, který se stal velice atraktivní, jak pro naše, tak i pro rybáře z okolních organizací. Od příštího roku budou platit některé změny v BPVRP, které budou uvedeny v popisu revíru pro rok 2020. Revír v parku B. Němcové se má na konci roku 2020 začít odbahňovat, ale přesný termín těchto prací bude teprve upřesněn a žádné omezení rybolovu se zatím nechystá. Na revíru v parku Zdeňka Nejedlého je vyhlášen řádný rybářský revír povolený ministerstvem zemědělství a platí zde BPVRP pro každého rybáře. Pravdou je, že se jedná s OKD o nové nájemní smlouvě. Ceny našich územních povolenek se nemění. Zdražily pouze celosvazové a celorepublikové povolenky. Od příštího roku se bude hradit příspěvek do fondu rozvoje revírů (FRR) ve výši 200 Kč, který bude platit každý vlastník roční povolenky (MP, P, územní, celosvazové, celorepublikové, moravské, nebo bezplatné), osvobozeny jsou pouze děti do 15 let, to znamená pro rok 2020 ročníky 2005 a mladší. Snahou organizace je podpora mladých rybářů, kteří jsou pro budoucnost organizace velice důležitým faktorem. V průběhu roku se snažíme uspořádat řadu akcí, které jsou určené jenom pro děti a mládež. Vedoucím rybářského kroužku patří velký dík za to, že si najdou čas a trpělivost na tuto záslužnou práci. Na tomto místě bych chtěl poděkovat za obětavou práci RS. Velký dík patří našim hospodářům, kteří se podílí na produkci ryb v naší organizaci a zabezpečují chod rybochovných zařízení. Chtěl bych poděkovat DK za jejich práci při řešení kárných přestupků, kterých stále přibývá. Poděkování patří všem členům výboru a sekretariátu za administrativní činnost. Poděkování a velká gratulace náleží družstvu LRU plavaná za reprezentaci MO Karviná. Naši závodníci zvítězili v II. lize a postoupili do nejvyšší soutěže. Další podrobnější informace dostanete na výroční členské schůzi 28. 3. 2020.

 S pozdravem Petrův zdar !                              Roman Martinek, předseda organizace

                                                                                                                                        

 P O Z V Á N K A

Výbor MO ČRS Karviná v souladu s § 8 Stanov ČRS svolává členskou schůzi na

s o b o t u  2 8.  b ř e z n a   2 0 2 0

do malého sálu (auly) Slezské univerzity Karviná. Začátek je stanoven na 8:00 hod.

 

Členská schůze MO ČRS Karviná zrušena !

Z důvodu nařízení vlády o zrušení společenských akcí nad 100 osob, ruší výbor MO ČRS Karviná členskou schůzi svolanou na sobotu 28. března 2020. Podle vývoje situace budou členové informováni o náhradním termínu, případně o definitivním zrušení.

 

INFORMACE SEKRETARIÁTU:

prodej povolenek a členských známek pro rok 2020 v prosinci 2019:

pondělí 16. 12. a 30. 12.   14:00 – 16:00 hod.                  středa 18. 12.      8:00 – 11:00 hod.

úřední hodiny v roce 2020:

2. až 15. ledna     pondělí, úterý, středa, čtvrtek     8:00 – 11:15 hod.     13:30 – 16:15 hod.

(pátek 3. a 10. ledna, čtvrtek 16. ledna – zavřeno!)

20. ledna – 26. února         pondělí      13:30 – 16:15 hod.              středa      8:00 – 11:30 hod.

březen  – prosinec             pondělí       14:00 – 16:00 hod.             středa      8:00 – 11:00 hod.

 

          Úhrada členské známky do konce dubna každého roku. Po tomto termínu členství zaniká a je nutno zaplatit znovu zápisné ve výši 400,- Kč dospělí, 400,- Kč mládežník a 20,- Kč dítě. Brigádnická povinnost se vztahuje na ty členy, (kromě dětí do 15 let, žen, mužů, kteří v daném roce dovrší alespoň 66 let a jsou členy MO Karviná min. 5 let, držitelů průkazů ZTP a ZTP/P), kteří mají v daném roce zakoupenou povolenku k rybolovu (byť i jednodenní) u ČRS. Člen, který brigádu v daném roce nesplní, může brigádu do 31. 10. stejného roku finančně uhradit. Jinak musí v příštím roce odpracovat nebo uhradit dvojnásobek dlužné brigády a před vydáním povolenky i brigádu aktuálního roku. Povolenky 2019 s vyplněným sumářem MP je nutno odevzdat nejpozději do 15. 1. 2020, povolenky P nejpozději do 15. 12. 2019!

 

Ceník vybraných poplatků 2020:

čl. známka ČRS: dospělí   500,- Kč     mládež    200,- Kč     děti do 15 let    100,- Kč       

příspěvek do fondu rozvoje revíru (FRR)     200,- Kč

povolenka územní MP roční dospělí     1600,- Kč

povolenka územní MP roční mládež, studující, ZTP     1050,- Kč

povolenka územní MP roční děti do 15 let     300,- Kč               

povolenka územní MP roční důchodci nad 70 let

(podmínkou členství v MO Karviná 10 let a více)     1150,- Kč

povolenka celorepubliková MP roční dospělí     3550,- Kč

povolenka územní P roční dospělí     1700,- Kč

povolenka územní P roční mládež, studující, ZTP     1200,- Kč

povolenka územní P roční děti do 15 let     400,- Kč

náhrada za brigádu dospělí a mládež od 16 let     800,- Kč

Příspěvek do fondu rozvoje revíru (FRR) ve výši 200,- Kč je povinen zaplatit každý vlastník roční povolenky (MP, P, územní, celosvazové, celorepublikové, moravské nebo bezplatné), který je starší 15-ti let, tzn. ročník 2004 a starší. Úhrada bude probíhat při pořízení první roční povolenky. Pokud bude člen vlastníkem 2 a více ročních povolenek, zaplatí příspěvek do FRR  pouze jednou.  

Úhrady je možno provádět platební kartou na sekretariátu MO nebo v hotovosti.    

Jarní i podzimní hájení revírů po vysazení ryb v roce 2020  nebude!

Připomínáme všem rybářům povinnost ihned ohlásit každou zjištěnou havárii těmto orgánům: Hasičskému záchrannému sboru Karviná – tel. 150, Policii ČR – tel. 158, Havarijní službě Povodí Odry – tel. 724 029 877, ČŽIP Ostrava – tel. 731 405 301 a Odboru ŽP Magistrátu  Města Karviná a rovněž MO Karviná.

 

ZPRÁVA RYBÁŘSKÉ STRÁŽE:

          V roce 2019 vykonávalo činnost v rybářské stráži celkem 10 stálých členů. V průběhu roku 2019 bylo rybářskou stráží na revírech MO ČRS Karviná provedeno celkem 30 společných a 218 individuálních kontrol revíru. V letních měsících byly provedeny opakované noční kontroly i ve spolupráci s Policií ČR. Při kontrolách bylo rybářskou stráží zjištěno celkem 17 přestupků, kdy za porušení bližších podmínek, či jiná porušení zákona o rybářství byly odebrány celkem 2 povolenky k rybolovu (1 člen MO Karviná a 1 člen MO Orlová). Dále bylo přistiženo při neoprávněném lovu 5 osob (tzv. pytláků), kdy tyto případy byly individuálně oznámeny na magistrát města Karviné k projednání. Zbylé zjištěné přestupky byly vyřízeny na místě tzv. domluvou (zápisem do povolenky). Celkově bylo zkontrolováno 1002 členů naší MO s platnou povolenkou a 294 členů z dalších organizací. Od počátku roku se členové rybářské stráže podíleli na přípravě, školení a zkouškách nových členů MO. Již v zimních měsících byly provedeny kontroly revíru 471115 Petrovy nádrže, kde byl povolen lov na dírkách. V průběhu celého roku se členové rybářské stráže podíleli na akcích, které organizovala mateřská MO. Rybářská stráž se v letošním roce rovněž aktivně podílela v podzimním období na výlovech rybochovných zařízení MO ČRS Karviná.

                                 Bc. Koniuch Rostislav, vedoucí RS MO ČRS Karviná

PRÁCE S MLÁDEŽÍ:

          Zájemci o rybolov z řad děti do 15 let absolvují 10 hod. školení ukončené testem. Po úspěšném složení a zaplacení náležitostí obdrží povolenku. Děti mohou docházet do rybářského kroužku pod dozorem vedoucího oddílu mladých rybářů. Pokud by mněl někdo zájem o práci v kroužku mladých rybářů jako instruktor, může se přihlásit na sekretariátu MO Karviná. Scházíme se 2x za měsíc a to zejména v parku Boženy Němcové, kde většinu času věnujeme rybolovu. Mrzí nás, že zájem o tento kroužek neustále klesá. Pořádáme pro děti řadu závodů. Naše děti pravidelně startují v mezinárodním závodě „O pohár řeky Olše“, který již několikrát vyhrály.

       Lech Stoszek, vedoucí mládeže

 ZPRÁVA ODBORU LRU:

Postup do 1. ligy

          Naše družstvo LRU plavaná (ve složení: závodníci –  Pavel Kochan, Martin Tököly, Zdeněk Rovnaník ml., Radim Kozlovský, Jaroslav Rys, trenéři a doprovod – Zdeněk Rovnaník st., Václav Pasz, Vladislav Kratochvíl, Roman Martinek) po výsledcích Pasohlávky (1. místo), Odra 2 (4. místo), Přerov- řeka Bečva (1. místo), Uh. Hradiště – řeka Morava (5. místo), zvítězilo v 2. lize sk. C a postoupilo do ligy první.

Úvodní závod sezóny 2019 – Petrovický pstruh proběhl dne 17. 3. 2019 na revíru Petrůvka 1A podrevír 2. Celkem bylo uloveno 56 pstruhů duhových a zvítězil Andrzej Sztymelski s 6 ks.

Memoriál bratří Wraniků – přebor MO, se uskutečnil dne 4. 5. 2019 v parku Boženy Němcové. Vítězem se stal Pavel Kochan, druhé místo Jaroslav Rys a na třetím místě Zdeněk Rovnaník ml.

MeMiČR se konalo na řece Odře pod soutokem s Opavou. V tomto největším závodě v plavané v ČR naše družstvo vybojovalo 8. místo z 16 družstev a dva naši závodníci se umístili v první desítce v jednotlivcích.

V družebním závodě s PZW Wodzislaw o Pohár řeky Olše na revíru Petrůvka 1A podrevír 2 skončila naše družstva dospělých i dětí na druhých místech.

V měsíci červnu byl uspořádán v Prstné závod pro děti a mládež. Soutěžilo 22 mladých rybářů a zvítězila Natálie Figurová, která nalovila 6670 gramů ryb.

V říjnu naše družstvo (Tököly, Kratochvíl, Žák) obsadilo třetí místo v Územním přeboru na řece Odře v Ostravě a Martin Tököly se umístil na druhém místě v jednotlivcích.

Sezónu zakončíme již tradičním závodem o Silvestrovský nočník na řece Petrůvce.

Členové družstva LRU plavaná se pravidelně zúčastňují úklidové brigády na revíru Větrov a rovněž podzimních výlovů.

 

      Pavel Kochan, vedoucí odboru LRU