informace Větrov

Vstup na hráze nádrže Větrov je povolen 1 hodinu před stanovenou denní dobou lovu. Po ukončení lovu nutno hráze nádrže opustit do 30 min.

Na nádrži Větrov je zakázáno stání motorových vozidel na všech příjezdových cestách a hrázích. K odstavení a parkování vozidel slouží zpevněná plocha za železničním podjezdem účelové komunikace spojující hlavní hráz nádrže se silnicí Závada – Petrovice. Zvláštní výjimky jsou vydávány příslušnými orgány pouze na betonovou komunikaci, tvořící západní hráz nádrže, osazenou dopravní značkou B11.

Dále je zakázáno:

 • Znečišťování okolí nádrže jakýmkoliv způsobem (včetně konání osobní potřeby).
 • Jízda motorovými vozidly po hrázích nádrže.
 • Lov ryb z dělící východní hráze(mezi Větrovem a Čerpákem).
 • Vstup do vody za účelem vnadění a nahazování nástrah, označování lovného místa jakýmkoliv způsobem.
 • Používání jakýchkoliv plavidel.
Na základě rozhodnutí MZe ČR ze dne 27.5. 2019, platí výjimka z denní doby lovu od 00:00 – do 04:00 hod. od 16.6. do 31.8. 2021 (č.j. rozhodnutí 28316/2019-MZE-16232).

podmínky:

 • osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00:00 hod. do 04:00 hodin osvětlit místo lovu bílým elektrickým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje,
 •  osoba provádějící lov ryb je v případě pokračování lovu ryb po 24. hodině povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nový datum lovu a číslo rybářského revíru a podrevíru. Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni proškrtnout.
 • Uchovávání ulovených ryb ( rybářský řád).
  Pokud osoba provádějící lov uchovává ulovené ryby živé, je povinna mít vlastní vezírek nebo takové zařízení, které umožňuje rybě alespoň minimální pohyb (haltýř, konstrukce potažená síťovinou apod.). Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, popřípadě nechat nezabité ryby uhynout. Ryba uložená ve vezírku nebo jiném zařízení na uchovávání živých ryb je považována za ponechanou. Zakazuje se používat společných zařízení k uchovávání ulovených živých
  ryb. Pokud jsou ryby uchovávány ve vezírku nebo jiném zařízení k uchovávání ryb i po skončení lovu, je osoba provádějící lov povinna označit vezírek nebo jiné zařízení k uchovávání ryb štítkem se svým jménem a adresou.