Informátor 2020 – 2021

K A R V I N S K Ý     R Y B Á Ř

Příležitostný informátor MO ČRS Karviná                                                                                       prosinec 2020                                                                                                                               

      Vážené rybářky a rybáři. Je za námi další rybářský rok, který nám přinesl spoustu problémů, které nesouvisí jen s rybářským sportem, ale postihla nás celosvětová pandemie nemoci Covid 19, jež ovlivnila naše životy a mnohé z nás zasáhla osobně. Poprvé v historii naše organizace nemohla uspořádat členskou schůzi. Z důvodů nařízení vlády ČR se nebylo možno shromažďovat ve větším počtu lidí. Doufám, že se tato situace zlepší a v roce 2021 řádná členská schůze proběhne a probereme oba dva roky najednou. Na druhou stranu nám příroda velice přála a bylo dosaženo výborných výsledků v chovu ryb. Ale i tento rok nás postihlo několik mimořádných událostí. Měli jsme úhyn ryb na chovném rybníku JZD 4/5 zapříčiněný špatnou násadou, kterou nám dodavatel musel nahradit. Dvakrát nás postihly  povodně, které vyplavily naše rybochovná zařízení a sekretariát. I přes tyto obtíže se podařilo docílit velice dobrého hospodářského výsledku, kdy tržby za vylovené ryby dosáhly 1 mil. Kč. Na zarybnění našich revírů byly vysazeny ryby v celkové hodnotě 900 000,- Kč z  naší produkce. Proto doufám, že rybáři byli s letošní násadou spokojeni. Za tuto produkci ryb je nutno poděkovat našim hospodářům. V letošním roce se začalo pracovat na obchvatu města Karviná v parku Boženy Němcové a následně by se mělo začít s odbahněním tohoto jezera. Obě tyto akce budou negativně ovlivňovat všechny rybáře. Musíme to vydržet a počkat až se tyto dlouho plánované akce dokončí. Na revíru Větrov probíhá dvouletá výjimka z denní doby lovu, hlavně za účelem odlovu sumců, kde si všichni rybáři mohou zachytat nonstop. Na tomto revíru bylo letos uloveno velké množství trofejních druhů ryb. Na Darkovském moři se pokračuje v úpravách břehů. Na plážích, které jsou určeny pro koupání, bude zákaz rybolovu, což bude upřesněno v popisu revíru. Od příštího roku budou platit některé změny ve výkonu rybářského práva a budou uvedeny v BPVRP. Pokud tomu zima dovolí, budeme pokračovat v lovu na dírkách, který se stal velice atraktivní jak pro naše, tak i pro rybáře z okolních organizací. Pokračovalo se na opravách rybochovných zařízení Urbančík a hlavně rybníku JZD 8a. Částečně se opravily hráze na rybníku Radecký. Na jaře proběhl úklid kolem revírů, vysekávaly se náletové dřeviny a tam kde to máme ve smlouvě a na našich pozemcích se dvakrát ročně kosila tráva. Ceny našich územních povolenek se nemění a stále se hradí příspěvek do FRR ve výši 200 Kč, který bude platit každý vlastník roční povolenky. Snahou organizace je podpora mladých rybářů a v průběhu roku se pořádá řada akcí, které jsou určené jenom pro děti a mládež i když letos to bylo velice složité. Vedoucím tohoto kroužku patří velký dík, že si najdou čas a trpělivost na tuto záslužnou práci. Na tomto místě bych chtěl poděkovat za obětavou práci RS. Velký dík patří našim hospodářům, kteří se podílí na produkci ryb v naší organizaci a zabezpečují chod rybochovných zařízení. Chtěl bych poděkovat DK za jejich práci při řešení kárných přestupků, kterých stále přibývá. Poděkování patří členům výboru a sekretariátu za administrativní činnost. Poděkování náleží družstvu LRU za reprezentaci MO Karviná a pomoc při podzimních výlovech. Další podrobnější informace dostanete na výroční členské schůzi, která se bude konat 2O. 3. 2021 na Slezské univerzitě a doufám, že tento termín nebudeme muset měnit. Přeji Vám hodně zdraví a štěstí a mnoho krásných rybářských zážitků.

 S pozdravem Petrův Zdar!                                                                                                                                         Roman Martinek, předseda

 


Č L E N S K Á   S C H Ů Z E  V  R O C E  2 0 2 1

Termín schůze bude určen po uvolnění opatření proti šíření viru COVD – 19

 


 

INFORMACE SEKRETARIÁTU:

 prodej povolenek a členských známek pro rok 2021 v prosinci 2020:

středa:  9. 12.                          8:00 – 11:00

pondělí: 14. 12.                     14:00 – 16:00          

středa:  16. 12.                        8:00 – 11:00

pondělí: 21. 12.                      14:00 – 16:00

středa:  30. 12.                        8:00 – 11:00

 úřední hodiny v roce 2021:

4. až 14. ledna     pondělí, úterý, středa, čtvrtek                   8:00 – 11:15     13:30 – 16:15       (pátek 8. a 15. ledna, – zavřeno!)

18. ledna – 24. února                                                                     pondělí      13:30 – 16:15      středa      8:00 – 11:30

březen  – prosinec                                                                         pondělí      14:00 – 16:00      středa      8:00 – 11:00

 

        Úhrada členské známky do konce dubna každého roku. Po tomto termínu členství zaniká a je nutno zaplatit znovu zápisné ve výši 400,- Kč dospělí, 400,- Kč mládežník a 20,- Kč dítě. Brigádnická povinnost se vztahuje na ty členy, (kromě dětí do 15 let, žen, mužů, kteří v daném roce dovrší alespoň 66 let a jsou členy MO Karviná min. 5 let, držitelů průkazů ZTP a ZTP/P), kteří mají v daném roce zakoupenou povolenku k rybolovu (byť i jednodenní) u ČRS. Člen, který brigádu v daném roce nesplní, může brigádu do 31. 10. stejného roku finančně uhradit. Jinak musí v příštím roce odpracovat nebo uhradit dvojnásobek dlužné brigády a před vydáním povolenky i brigádu aktuálního roku. Povolenky 2020 s vyplněným sumářem MP je nutno odevzdat nejpozději do 15. 1. 2021, povolenky P nejpozději do 15. 12. 2020!

 

Ceník vybraných položek:

 

členství ČRS dospělí     500,- Kč   
členství ČRS mládež  
200,- Kč  
členství ČRS děti do 15 let
100,- Kč
příspěvek do fondu rozvoje revíru (FRR)       200,- Kč
povolenka územní MP roční dospělí    1600,- Kč
povolenka územní MP roční mládež, studující, ZTP 1050,- Kč
povolenka územní MP roční děti do 15 let 300,- Kč
povolenka územní MP roční důchodci nad 70 let                        (podmínkou členství v MO Karviná 10 let a více) 1150,- Kč
povolenka celorepubliková MP roční dospělí   3600,- Kč
povolenka územní P roční dospělí
1700,- Kč
povolenka územní P roční mládež, studující, ZTP  1200,- Kč
povolenka územní P roční děti do 15 let   400,- Kč
náhrada za brigádu dospělí a mládež od 16 let 800,- Kč

Příspěvek do FRR je povinen zaplatit každý vlastník roční povolenky (MP, P, územní, celosvazové, celorepublikové, moravské nebo bezplatné), který je starší 15-ti let, tzn. ročník 2005 a starší. Úhrada bude probíhat při pořízení první roční povolenky. Pokud bude člen vlastníkem 2 a více ročních povolenek, zaplatí příspěvek do FRR  pouze jednou.


Úhrady je možno provádět platební kartou na sekretariátu MO nebo v hotovosti.   


Jarní i podzimní hájení revírů po vysazení ryb v roce 2021  nebude!


Připomínáme všem rybářům povinnost ihned ohlásit každou zjištěnou havárii těmto orgánům: Hasičskému záchrannému sboru Karviná – tel. 150, Policii ČR – tel. 158, Havarijní službě Povodí Odry – tel. 724 029 877, ČŽIP Ostrava – tel. 731 405 301 a Odboru ŽP Magistrátu  Města Karviná a rovněž MO Karviná.


 

Zpráva rybářské stráže

V roce 2020 vykonávalo činnost v rybářské stráži celkem 9 stálých členů. V průběhu roku 2020 bylo rybářskou stráží na revírech MO ČRS Karviná provedeno celkem 30 společných kontrol revíru. Od měsíce května 2020 začala rybářská stráž při kontrolách používat mobilní aplikaci, která usnadnila a zároveň zpřesnila sčítání obchůzek členů a počet kontrolovaných rybářů. Dle dostupných dat z mobilní aplikace bylo zjištěno, že na našich revírech bylo od měsíce května do listopadu provedeno celkem 769 obchůzek, při kterých bylo kontrolováno 1553 lovících členů. Při kontrolách bylo rybářskou stráží zjištěno celkem 21 přestupků, kdy za porušení bližších podmínek, či jiná porušení zákona o rybářství bylo odebráno celkem 5 povolenek k rybolovu. Dále byly přistiženy při neoprávněném lovu 3 osoby (tzv. pytláci), kdy tyto případy byly oznámeny k projednání na odbor životního prostředí na magistrát města Karviné. Zbylé zjištěné přestupky byly vyřízeny na místě tzv. domluvou (zápisem do povolenky). V letních měsících byly prováděny opakované noční kontroly na všech revírech, kdy častější obchůzky byly zaměřeny na revír Olše 3A, nádrž Větrov, kde byl v letních měsících povolen lov 24 hodin. Od počátku roku se členové rybářské stráže podíleli na přípravě, školení a zkouškách nových členů MO. V průběhu celého roku se členové rybářské stráže podíleli na akcích, které organizovala mateřská MO. Ve srubu v Parku Boženy Němcové byly pod vedením člena rybářské stráže Josefa Dlabače uskutečněny prezentační akce např. pro děti z dětského domova Sluníčko Havířov, dále pro klienty sdružení ADAM – autistické děti a my, z.s. a rovněž zde proběhl projektový den pro děti ze ZŠ Borovského v Karviné. Rybářská stráž se v letošním rovněž aktivně podílela v podzimním období na výlovech rybochovných zařízení MO ČRS Karviná.

Bc. Koniuch Rostislav   vedoucí RS  MO ČRS Karviná

 

Práce s mládeží

Zájemci o rybolov z řad dětí do 15 let absolvují 10 hod. školení ukončené testem. Po úspěšném složení a zaplacení náležitostí obdrží povolenku. Děti mohou docházet do rybářského kroužku pod dozorem vedoucího oddílu mladých rybářů. Pokud by měl někdo zájem o práci v kroužku mladých rybářů jako instruktor, může se přihlásit na sekretariátu MO Karviná. Scházíme se 2x za měsíc a to zejména v parku Boženy Němcové, kde většinu času věnujeme rybolovu. Mrzí nás, že zájem o tento kroužek neustále klesá. Pořádáme pro děti řadu závodů. Naše děti pravidelně startují v mezinárodním závodě„O pohár řeky Olše“, který již několikrát vyhrály.

vedoucí mládeže   Lech Stoszek

 

Zpráva odboru LRU

Celá sezóna byla poznamenána opatřeními proti šíření nemoci COVID-19. Byl zrušen závod Petrovický pstruh, Pohár řeky Olše, MeMiČR a rovněž všechna kola 1. ligy LRU plavaná. V roce 2020 bylo naše závodní družstvo LRU plavaná podporováno na základě sponzorské smlouvy polskou firmou MatchPro. Za podporu děkujeme. Více reportáži a foto ze závodů na Facebook MO ČRS Karviná Matchpro.

 Memoriál bratří Wraniků – přebor MO byl uspořádán v náhradním termínu 18. 7. 2020 v Parku Boženy Němcové. Zvítězil Pavel Kochan, druhé místo Jan Szczotok a na třetím místě Martin Tököly.

 V měsíci záři naše družstvo (Kochan, Tököly, Žák, Rovnaník starší-trenér) obsadilo druhé místo v Územním přeboru na řece Odře v Ostravě a Pavel Kochan zvítězil v jednotlivcích.

 Dne 30. srpna byl uspořádán ve spolupráci s Magistrátem města Karviné a Obecním úřadem Petrovice v Prstné závod pro děti a mládež. Soutěžilo 19 mladých rybářů a zvítězil Daniel Szczur, který nalovil 4430 gramů ryb. Děti lovily převážně plotice.

 Členové družstva LRU plavaná se pravidelně zúčastňují úklidové brigády na revíru Větrov a rovněž podzimních výlovů.

Pavel Kochan   odbor LRU