Informátor 2018 – 2019

K A R V I N S K Ý     R Y B Á Ř

Příležitostný informátor MO ČRS Karviná                                                                                                                                    prosinec 2018

     Vážené rybářky a rybáři, blíží se konec dalšího rybářského roku a musíme se ohlédnout za tím, jak naše organizace hospodařila. Největším problémem na chovných rybnících i na naších revírech je nedostatek vody způsobený teplým a suchým počasím. Toto má vliv na kvalitu vody a hlavně na množství kyslíku v ní. V těchto podmínkách je chov ryb stále složitější a finančně náročnější. I přesto naše organizace dosáhla velice dobrých výsledků, jak v chovu kapra, tak i dravých ryb. Dokonce na některých rybnících bylo dosaženo rekordních přírůstků. Tak doufám, že naši rybáři byli s podzimním zarybněním spokojeni. Letos byly vysazeny do našich vod ryby v celkové hodnotě více než 1 milion Kč. Naši hospodáři pracovali na opravách našich rybochovných soustav a údržbě našich revírů a hospodářských budov. Na soustavě JZD se postavila nová garáž na parkování našich nákladních automobilů. Za přispění dotace z prostředků EU byl zakoupen nový traktor, který bude sloužit hlavně k sekání trávy kolem našich vodních ploch a pomáhat našim hospodářům při výlovech a jiné hospodářské činnosti. Stále platí, že v řadách hospodářů potřebujeme pomoci a přivítáme každého zájemce o tuto zajímavou, ale náročnou práci. V zimních měsících probíhal atraktivní lov na dírkách, o který je veliký zájem. Snad i nastávající zima bude nakloněna tomuto zajímavému způsobu rybolovu. Na základě udělené výjimky z denní doby lovu za účelem snížení populace sumce velkého lovili rybáři po čtyři víkendy v letních měsících na revíru Větrov nonstop tyto predátory. Nejspíš vlivem příliš teplého počasí se nepodařilo ulovit kapitální kusy jako v minulých letech. V letošním roce naše organizace oslavila 95. výročí svého vzniku. U této příležitosti jsme 1. května 2018 uspořádali pro naše mladé rybáře závod na revíru Petr 2. Závodu se zúčastnilo 41 mladých rybářů a rybářek. Spokojeni byli i rodiče, kteří přišli povzbudit své ratolesti. 16. června 2018 proběhl na revíru Větrov noční závod o ceny. Při účasti 91 startujících získal hlavní cenu (rybářský zájezd do Norska) Lubomír Haas za kapra 73 cm. Druhé závody pro mladé rybáře jsme uspořádali v parku Boženy Němcové v měsíci září. I na tyto závody byly připraveny hodnotné ceny pořízené z dotace  města Karviné a obce Petrovice u Karviné. Za tuto spolupráci velice děkujeme. Následující rok nás čeká spousta práce na údržbě a chodu našich rybochovných soustav. Na jaře provedeme pravidelné úklidy našich revírů a vysekávání náletových porostů. Na tomto místě bych chtěl požádat všechny naše rybáře o dodržování pořádku na všech revírech. Největší problémem je Karvinské moře, kde tuto skutečnost řešíme s magistrátem města, protože vím, že zde nepořádek nedělají pouze rybáři. Za odvedenou práci při kontrolách revírů a pomoc při výlovech děkuji RS. Poděkování za reprezentaci MO Karviná patří i družstvu LRU a družstvu mladých rybářů. Dík patří rovněž všem členům výboru, sekretariátu a DK za jejich odvedenou práci a hlavně naším hospodářům. Všem naším rybářům přeji v nové sezóně pevné zdraví a příjemné chvíle strávené u vody.

       S pozdravem Petrův zdar !                              Roman Martinek, předseda organizace

P O Z V Á N K A

Výbor MO ČRS Karviná v souladu s § 8 Stanov ČRS svolává členskou schůzi na

s o b o t u  23.  b ř e z n a   2 0 1 9

do malého sálu (auly) Slezské univerzity Karviná. Začátek je stanoven na 8:00 hod.

INFORMACE SEKRETARIÁTU:

           Úhrada členské známky do konce dubna každého roku. Po tomto termínu členství zaniká a je nutno zaplatit znovu zápisné ve výši 400,- Kč dospělí, 400,- Kč mládežník a 20,- Kč dítě. Brigádnická povinnost se vztahuje na ty členy, kteří mají v daném roce zakoupenou povolenku k rybolovu (byť i jednodenní) u ČRS. Z brigádnické povinnosti jsou vyjmuty ženy, děti do 15 let, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P a muži, kteří v daném roce dovrší alespoň 66 let a zároveň jsou členy MO Karviná minimálně 10 let. Člen, který brigádu v daném roce nesplní, může brigádu do 31. 10. stejného roku finančně uhradit. Jinak musí v příštím roce odpracovat nebo uhradit dvojnásobek dlužné brigády a před vydáním povolenky i brigádu aktuálního roku. Povolenky pro rok 2018 s vyplněným sumářem MP je nutno odevzdat nejpozději do 15. 1. 2019, povolenky P nejpozději do 15. 12. 2018!

Připomínáme všem rybářům povinnost ihned ohlásit každou zjištěnou havárii těmto orgánům : Hasičskému záchrannému sboru Karviná – tel. 150, Policii ČR – tel. 158, Havarijní službě Povodí Odry – tel. 724 029 877, ČŽIP Ostrava – tel. 731 405 301 a Odboru ŽP Magistrátu Města Karviná a rovněž MO Karviná.

Jarní i podzimní hájení revírů po vysazení ryb v roce 2019 nebude!

Úhradu plateb členů (povolenky , členství,  brigády) je možno provádět bezhotovostně. 

ZPRÁVA RYBÁŘSKÉ STRÁŽE:

                V roce 2018 vykonávalo činnost v rybářské stráži celkem 10 stálých členů. V průběhu roku 2018 bylo rybářskou stráží na revírech MO ČRS Karviná provedeno celkem 29 společných a 217 individuálních kontrol revíru. V letních měsících byly provedeny opakované noční kontroly ve spolupráci s Policií ČR. Při výše uvedených kontrolách bylo zjištěno celkem 11 přestupků, kdy za porušení bližších podmínek, či jiná porušení zákona o rybářství byly odebrány celkem 4 povolenky k rybolovu (2 členové MO Karviná, 1 člen MO Orlová a 1 člen MO Bohumín). Dále byla zadržena 1 osoba (nečlen), pro podezření ze spáchání přestupku dle § 30 zák. č. 99/2004 Sb.,(pytláctví), a tento případ byl oznámen na magistrát města Karviné k projednání. Zbylé zjištěné přestupky byly vyřízeny na místě tzv. domluvou (zápisem do povolenky). Celkově bylo zkontrolováno 916 členů naší MO s platnou povolenkou a 328 členů z dalších organizací, nejčastěji z MO Havířov, MO Český Těšín a MO Orlová. Od počátku roku se členové rybářské stráže podíleli na přípravě, školení a zkouškách nových členů MO. Již v zimních měsících byly provedeny kontroly revíru 471 115 Petrovy nádrže, kde byl povolen lov na dírkách. V měsíci dubnu rybářská stráž zajišťovala zahajovací závod na revíru Petrůvka 1A tzv. Petrovický pstruh. V průběhu celého roku se členové rybářské stráže podíleli na akcích, které organizovala mateřská MO při příležitosti 95. výročí založení naší MO. Rybářská stráž se v letošním rovněž aktivně podílela v podzimním období na výlovech rybochovných zařízení MO ČRS Karviná.

      Bc. Koniuch Rostislav, vedoucí RS MO ČRS Karviná

PRÁCE S MLÁDEŽÍ:

               Zájemci o rybolov z řad děti do 15 let absolvují 10 hod. školení ukončené testem. Po úspěšném složení a zaplacení náležitostí obdrží povolenku. Děti mohou docházet do rybářského kroužku pod dozorem vedoucího oddílu mladých rybářů. Pokud by mněl někdo zájem o práci v kroužku mladých rybářů jako instruktor, může se přihlásit na sekretariátu MO Karviná. Scházíme se 2x za měsíc a to zejména v parku Boženy Němcové, kde většinu času věnujeme rybolovu. Mrzí nás, že zájem o tento kroužek neustále klesá. Pořádáme pro děti řadu závodů. Naše děti pravidelně startují v mezinárodním závodě „O pohár řeky Olše“, který již několikrát vyhrály.

       Lech Stoszek, vedoucí mládeže

ZPRÁVA ODBORU LRU:

                 Úvodní závod sezóny 2018 – Petrovický pstruh proběhl dne 31. 3. 2018 na revíru Petrůvka 1A podrevír 2. Celkem bylo uloveno 212 pstruhů duhových a zvítězil Martin Tököly s 31 ks. Memoriál bratří Wraniků –  přebor MO, se uskutečnil dne 21. 4. 2018 v parku Boženy Němcové. Vítězem se stal Szczotok Janek z Polska, druhé místo Rovnaník Zdeněk ml. a na třetím místě Žák Luděk. 2 liga LRU plavaná – po výsledcích Brušperk (11. Místo), Dyje 7 (5. místo), Uh. Hradiště – řeka Morava (8. místo), Šumperk – Krásno (11. místo), jsme obsadili celkové 9. místo. MeMiČR se konalo na řece Lužnici nad soutokem s Vltavou. V tomto největším mezinárodním závodě v plavané v ČR naše družstvo vybojovalo 13. místo z 25 družstev. V družebním závodě s PZW Wodzislaw o Pohár řeky Olše na revíru Szachta v Polsku skončila naše družstva dospělých i dětí na druhých místech. Sezónu jsme zakončili již tradičním závodem o Silvestrovský nočník na řece Petrůvce. Členové družstva LRU plavaná se pravidelně zúčastňují úklidové brigády na revíru Větrov a rovněž podzimních výlovů.

      Pavel Kochan, vedoucí odboru LRU