Legislativa

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bližší podmínky výkonu rybářského práva, platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2018 do 31. 12. 2019…

Dále v roce 2019 platí na rybářských revírech ČRS, Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko níže uvedené bližší podmínky výkonu rybářského práva a změny v soupisu revírů uvedené v dodatku, schválené dne 19. 6. 2018 územním výborem ČRS Ostrava.

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

 1. Úlovek uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur – nebo jejich kombinace) je omezen na 10 ks za kalendářní měsíc. Roční úlovek uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur – nebo jejich kombinace) je omezen na 40 ks. Uvedené limity platí na všechny revíry územního svazu ve společném hospodaření dohromady. Po vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další povolenku. Pro krátkodobé povolenky platí po dobu platnosti následující limity úlovku uvedených druhů ryb nebo jejich kombinace: týdenní 4 ks, 14 denní 6 ks, měsíční 10 ks.
 2. Na MP revírech může hospodář 2× ročně 14 dnů hájit revír z hospodářských důvodů: 1× v období od 1. 1. do 30. 6 a 1× od 1. 9. do 31. 12. Toto označí na přístupových cestách tabulemi.
 3. Na revírech označených v popisu revírů jako revír s omezenou docházkou je omezen počet docházek na 2 dny týdně. Týden začíná v pondělí a končí nedělí. Nevyužité dny v jednom týdnu nemohou být přesouvány do týdnů příštích. Toto omezení neplatí pro členy místní organizace pověřené hospodařením ve jmenovaném revíru.
 4. Ulovením a přisvojením si 2 ks uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur, bolen a sumec) nebo jejich kombinace končí denní lov.
 5. Na některých revírech (uvedeno v popisu revíru) je stanoveno, že kapr o délce 70 cm a více se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, ve kterém byl uloven.
 6. Na všech revírech platí zákaz vyvážení a vynášení návnad a nástrah jakýmkoliv způsobem, není-li v popisu revíru uvedeno jinak. Pokud je na revíru vyvážení povoleno, jsou lovící povinni respektovat příslušná ustanovení v popisu uvedená.
 7. V průběhu roku může být udělena na některé revíry výjimka z denní doby lovu (lov 24 hodin). Lovící jsou povinni respektovat pokyny a nařízení uvedená na informačních tabulích a na www.rybsvaz-ms.cz.
 8. Na některých revírech platí odchylné podmínky výkonu rybářského práva – viz popis revírů a na www.rybsvaz-ms.cz.
 9. Nejmenší lovná míra lína obecného je 25 cm a okouna říčního 15 cm.
 10. Lovící jsou povinni respektovat pokyny a nařízení uvedená na informačních tabulích a na www.rybsvaz-ms.cz. (tyto údaje musí být uvedeny též na stránkách www.rybsvaz – ms.cz, kde si lze platnost vyhlášené úpravy ověřit.)
 11. K osvětlení místa lovu lze použít výhradně elektrické světlo. V případě povoleného lovu od 24.00 do 4.00 hod. je osvětlení povinné.
 12. Táboření, stanování a rozdělávání ohňů ve volné přírodě určuje platná legislativa.
 13. Porcování ryb před odchodem od vody je zakázáno.
 14. V případě přisvojení si kapra obecného musí být zapsán bezprostředně po ulovení do povolenky takto: KAPR.
 15. Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (kapr, štika, candát, amur, pstruh obecný, pstruh duhový, lipan, siven) musí být zapsána zvlášť na jeden řádek v povolence – viz Vzor evidence docházek a úlovků
 16. Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák a dle okolností ho při vylovování ryby použít.
 17. Lovící musí mít při lovu ryb u sebe platný členský průkaz s vylepenou fotografií a předloží ho společně s rybářským lístkem a povolenkou k lovu ryb kontrolním orgánům.
 18. Dle výjimek udělených OOP je na revírech územního svazu povolen lov jelce jesena a mníka jednovousého. Lovící jsou povinni respektovat dobu hájení a nejmenší lovné míry dle vyhlášky k zákonu o rybářství.
 19. Lovící jsou povinni veškeré vlastní odpadky, obaly od potravin, návnad a nástrah odnést od vody.
 20. Úlovek lína obecného (Tinca tinca) je omezen na 4 kusy denně, ostroretky stěhovavé (Chondrostoma nasus ) na 5 ks denně, 15 ks týdně.
 21. Při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mimopstruhových v době od 1. ledna do 15. června :Je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce v maximální délce odpovídající dvojnásobné délce používaného prutu a s muškami o maximální velikosti 3 cm. Každá muška může být vybavena pouze jedním jednoháčkem. Je zakázáno používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky, stejně tak je zakázáno použití jakýchkoliv plovoucích pomůcek, jako kulového plovátka, splávku apod. Nástraha nesmí být vybavena doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost ryby, např. rotující plíšek, vrtulka nebo gumička. Při lovu na „Tenkaru“ je možné použít pouze prut, návazec a mušku nebo mušky (bez použití navijáku a muškařské šňůry).
 22. V roce 2018 mohou být níže uvedené revíry v rekonstrukci: 471 025 Čižina 1A , 471 124 Sedlinka 1A, 471 126 Setina 1A, 471 170 Emauzy 1A.
 23. Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin, v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.
 24. Při lovu se zakazuje podsekávání ryb a používání vylovovacího háku (gafu).
 25. Lovící jsou povinni vrátit do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu ryb oddíl I a II povolenky organizaci, která ji vydala s řádně vyplněným sumářem úlovků.
 26. V období od 1. ledna do 15. června platí zákaz používání dvoj a trojháčků.

UPOZORNĚNÍ Správy CHKO Litovelské Pomoraví Některé revíry jsou součástí chráněných krajinných oblastí. Jedna ze základních ochranných podmínek CHKO je tato: na celém území CHKO je zakázáno tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánů ochrany přírody. Též je zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánů ochrany přírody (viz § 26, odst. 1, písm. b, c zákona č. 114/92 Sb., v platném znění). Lovící jsou povinni toto ustanovení respektovat.

 
USTANOVENÍ PRO LOV RYB V TOCÍCH, KTERÉ TVOŘÍ STÁTNÍ HRANICI:
Odchylně od bližších podmínek výkonu rybářského práva platí pro rybářské revíry, které po celé délce, nebo jen částí tvoří státní hranici s Polskou republikou, tato ustanovení:
– nejmenší lovná míra candáta je zvýšena na 50 cm.
– doba hájení parmy obecné a podoustve říční je od 1. 1. do 30. 6., sumce velkého od 1. 1. do 31. 5.
Platí omezení úlovku ostroretky stěhovavé a podoustve říční na 5 ks, max. 7 kg denně dohromady, jelce tlouště 10 ks, max. 7 kg denně. Hraničními MP toky jsou: Olše 1, Olše 3, Olše 4, Petrůvka 1, Odra 1, Opava 5, Opava 6, Prudník 1.
U vyjmenovaných revírů je text doplněn větou – V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě.
 
Dle § 16 Vyhlášky 197/2004 Sb. odstavce 4 v platném znění, osoba provádějící lov zapisuje přisvojené ryby nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích 2 a 3 (kapr, štika, candát, bolen, sumec, lososovité ryby) zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

PSTRUHOVÉ REVÍRY

 1. Roční úlovek lososovitých ryb, lipana, kapra a amura je omezen na 80 kusů na roční povolenku. V tomto množství může být pouze 40 kusů uvedených druhů ryb (pstruh obecný, lipan podhorní, kapr a amur, nebo jejich kombinace). Uvedené limity platí na všechny revíry územního svazu ve společném hospodaření dohromady. Po vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další povolenku.
 2. Při lovu na umělou mušku nesmí být muškařská šňůra nahrazena vlascem a nesmí být na šňůře ani návazci použito žádné nosné zařízení. Jakákoliv zátěž mimo vlastní tělíčko mušky je zakázána (pokud v popisu konkrétního revíru není uvedeno „lov na umělou mušku bez omezení“).
 3. Na všech revírech je úlovek kapra a amura nebo jejich kombinace omezen na 10 ks za kalendářní měsíc.
 4. Ulovením a přisvojením si 2 ks kapra nebo amura nebo jejich kombinace končí denní lov.
 5. Nejmenší lovná míra amura bílého je 50 cm, lína obecného 25 cm, lipana podhorního 30 cm.
 6. Lovící jsou povinni respektovat pokyny a nařízení uvedená na informačních tabulích a na www.rybsvaz-ms.cz. (tyto údaje musí být uvedeny též na stránkách www.rybsvaz – ms.cz, kde si lze platnost vyhlášené úpravy ověřit.).
 7. Ryby lososovité a lipana smí lovit oprávněný k lovu nejvýše tři dny v týdnu. Ještě před započetím denního lovu musí být docházka k vodě vyznačena tak, že se nesmazatelným způsobem zapíše do oddílu II. povolenky k rybolovu (evidence docházky a úlovků) datum a číslo revíru. Datum se zakroužkuje. Lov bez splnění této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. Na týdenní povolenku k rybolovu jsou pouze tři docházky k lovu lososovitých druhů ryb a lipana. V případě, že oprávněný k lovu v den, kdy zakroužkoval datum a neukončil lov z důvodu přisvojení si tří kusů lososovitých ryb a lipana, nebo jejich kombinace, má možnost opětovně zapsat datum a křížově je přeškrtnout a pokračovat v lovu ostatních druhů ryb na stejném, popřípadě i na jiných revírech. V případě takto provedené změny způsobu lovu, pokud si u předchozího nepřivlastnil žádnou rybu, je povinen nejpozději před započetím lovu v oddílu II. povolenky k rybolovu (evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nesmazatelným způsobem proškrtnout vodorovnou čarou.
  Lov ostatních druhů ryb není omezen na určitý počet dnů v týdnu. Před započetím lovu je nutno zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k rybolovu (evidence docházky a úlovků) datum a číslo revíru. Datum se označí křížovým přeškrtnutím. Lov bez splnění této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. Lososovité druhy ryb a lipan, ulovené při lovu ostatních druhů ryb, musí být s náležitou opatrností puštěny zpět do vody.
  Po vyznačení lovu ostatních druhů ryb (křížové přeškrtnutí data lovu) je další změna způsobu lovu v tomto dni zakázána. Týden začíná v pondělí a končí nedělí. Nevyužité dny v jednom týdnu nemohou být přesouvány do týdnů příštích.
 8. Lov ryb je povolen pouze na háčky, dvojháčky a trojháčky bez protihrotů, nebo na háčky, dvojháčky a trojháčky se řádně zamáčknutými protihroty.
 9. Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák a dle okolností ho při vylovování ryby použít.
 10. Lovící musí mít při lovu ryb u sebe platný členský průkaz s vylepenou fotografií a předloží ho společně s rybářským lístkem a povolenkou k lovu ryb kontrolním orgánům.
 11. Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (kapr, amur, pstruh obecný, pstruh duhový, lipan a siven) musí být zapsána zvlášť na jeden řádek v povolence – viz vzor. U níže uvedených druhů ryb dle uvedené předlohy čitelně takto:
  kapr – KAPR, pstruh obecný – P. OBECNÝ, pstruh duhový – P. DUHOVÝ.
 12. Na vybraných revírech je zvýšena míra pstruha obecného na 30 cm – uvedeno v popisech jednotlivých revírů.
 13. Úlovek lína obecného (Tinca tinca) je omezen na 4 kusy denně, ostroretky stěhovavé (Chondrostoma nasus ) na 5ks denně, 15 ks týdně.
 14. Při lovu se zakazuje podsekávání ryb a používání vylovovacího háku (gafu).
 15. Lovící jsou povinni vrátit do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu ryb oddíl I a II povolenky organizaci, která ji vydala s řádně vyplněným sumářem úlovků.
 16. Lovící jsou povinni veškeré vlastní odpadky, obaly od potravin, návnad a nástrah odnést od vody.
USTANOVENÍ PRO LOV RYB V TOCÍCH, KTERÉ TVOŘÍ STÁTNÍ HRANICI:
Odchylně od bližších podmínek výkonu rybářského práva platí pro rybářské revíry, které po celé délce, nebo jen částí tvoří státní hranici s Polskou republikou, tato ustanovení: Doba hájení parmy obecné a podoustve říční je od 1.  1. do 30. 6., sumce velkého od 1.1. do 31.5. Platí omezení úlovku ostroretky stěhovavé a podoustve říční na 5 ks, maximálně 7 kg denně dohromady. Hraničními P toky jsou: Opavice 1, Olše 7, Hrozová 1. U vyjmenovaných revírů je text doplněn větou – V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě.