Informátor 2017 – 2018

K A R V I N S K Ý     R Y B Á Ř

Příležitostný informátor MO ČRS Karviná                                                                                                                                    prosinec 2017

     Vážené rybářky a rybáři, blíží se konec dalšího rybářského roku a musíme se ohlédnout za tím, co se nám povedlo a co ne. Naše organizace stále dosahuje velice dobrých výsledků v chovu ryb, ale v letošním roce se nám nepodařilo naplnit stanovené úkoly hlavně v kusovém objemu kaprů a nepodařilo se navázat na loňský mimořádný úspěch v chovu štiky a candáta. I přes tuto skutečnost si myslím, že rybáři musí být s podzimním zarybněním našich vod spokojeni. Letos byly vysazeny do našich vod ryby v celkové hodnotě více jak 1 milion Kč, kdy chybějící ryby do naplnění zarybňovacího plánu dodal VÚS Ostrava. Naši hospodáři pokračovali v opravách naši rybochovné soustavy JZD a Radeckého rybníka. Na revíru Prstná proběhla oprava hlavní hráze a likvidovaly se vyvrácené stromy. Do konce roku nás čeká oprava chovného rybníka JZD 4/5 a odbahnění některých lovišť na našich chovných soustavách. Stále platí, že v řadách hospodářů potřebujeme pomoct a přivítáme každého zájemce o tuto zajímavou, ale náročnou práci. V letošním roce si nám rybáři stěžovali na popadané stromy na revírech v parku B. Němcové a na Dolanech. Tato skutečnost byla nahlášená majitelům pozemků, kteří tento stav musí řešit. V zimních měsících probíhal velice atraktivní lov na dírkách, o který byl veliký zájem. Doufám, že i nastávající sezóna bude úspěšná a rybáři si najdou cestu k tomuto zajímavému způsobu rybolovu. Na revíru Větrov proběhla druhým rokem výjimka z denní doby lovu z důvodu snížení populace sumce velkého. V letním období bylo uloveno více než 20 ks sumců, z nichž někteří přesahovali 2 m délky. Určitě i další rybáři, kteří navštívili tento revír, byli spokojeni s chytáním nonstop i přesto, že byli omezeni uzavřením části hlavní hráze pro lov sumců. Co se naší organizaci nepodařilo zajistit jsou parkovací místa na revíru ,,Darkovské  moře“, což nepovolil majitel pozemků a neumožnil nám tak parkovat v blízkosti vodní plochy. V příštím roce naše organizace oslaví 95. výročí svého vzniku. 1. 5. 2018 chceme uspořádat pro naše mladé rybáře závod v parku B. Němcové a 16. 6. 2018 závod pro dospělé na revíru Větrov. Na tyto závody budou připraveny hodnotné ceny. Hlavní cenou na revíru Větrov bude rybářský zájezd do Norska. Následující rok nás čeká spousta práce na údržbě a chodu našich rybochovných soustav. Na jaře nás čekají pravidelné úklidy našich revírů a vysekávání náletových porostů. Na tomto místě bych chtěl požádat všechny naše rybáře o dodržování pořádku a úklidu lovného místa na všech revírech. Za odvedenou práci nutno poděkovat RS při kontrolách revírů a pomoc při výlovech. Poděkování patří i družstvu LRU a družstvu mladých rybářů za reprezentaci MO Karviná. Dík patří rovněž všem členům výboru, sekretariátu a DK za jejich odvedenou práci a hlavně našim hospodářům, kteří se starají o naše rybochovná zařízení. Podrobnější informace obdržíte na výroční schůzi, kde nás čekají volby do výboru MO Karviná a dozorčí komise, kde Vás srdečně zvu.

      S pozdravem Petrův zdar !                             Roman Martinek                     předseda organizace

P O Z V Á N K A

Výbor MO ČRS Karviná v souladu s § 8 Stanov ČRS svolává členskou schůzi na

s o b o t u  1 7.  b ř e z n a   2 0 1 8

do malého sálu (auly) Slezské univerzity Karviná. Začátek je stanoven na 8:00 hod.

INFORMACE SEKRETARIÁTU:

        Úhrada členské známky do konce dubna každého roku. Po tomto termínu členství zaniká a je nutno zaplatit znovu zápisné ve výši 400,- Kč dospělí, 400,- Kč mládežník a 20,- Kč dítě. Brigádnická povinnost se vztahuje na ty členy, kteří mají v daném roce zakoupenou povolenku k rybolovu (byť i jednodenní) u ČRS. Z brigádnické povinnosti jsou vyjmuty ženy, děti do 15 let, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P a muži, kteří v daném roce dovrší alespoň 66 let a zároveň jsou členy MO Karviná minimálně 10 let. Člen, který brigádu v daném roce nesplní, může brigádu do 31. 10. stejného roku finančně uhradit. Jinak musí v příštím roce odpracovat nebo uhradit dvojnásobek dlužné brigády a před vydáním povolenky i brigádu aktuálního roku. Povolenky pro rok 2018 s vyplněným sumářem MP je nutno odevzdat nejpozději do 15. 1. 2019, povolenky P nejpozději do 15. 12. 2018!

Připomínáme všem rybářům povinnost ihned ohlásit každou zjištěnou havárii těmto orgánům : Hasičskému záchrannému sboru Karviná – tel. 150, Policii ČR – tel. 158, Havarijní službě Povodí Odry – tel. 724 029 877, ČŽIP Ostrava – tel. 731 405 301 a Odboru ŽP Magistrátu Města Karviná a rovněž MO Karviná.

Úhradu plateb členů (povolenky , členství,  brigády) je možno provádět bezhotovostně. více zde…   

Jarní i podzimní hájení revírů po vysazení ryb v roce 2018 nebude!

ZPRÁVA RYBÁŘSKÉ STRÁŽE:

          V roce 2017 vykonávalo činnost v rybářské stráži celkem 9 stálých členů. V měsíci říjnu však ukončil své členství v rybářské stráži pan Vladislav Piekar. V průběhu roku 2017 bylo rybářskou stráží na revírech MO ČRS Karviná provedeno celkem 34 společných a 193 individuálních kontrol revíru. Při výše uvedených kontrolách bylo zjištěno celkem 20 přestupků, kdy za porušení bližších podmínek, či jiná porušení zákona o rybářství bylo odebráno celkem 8 povolenek k rybolovu. Dalších 5 případů bylo pro podezření ze spáchání přestupku dle § 30 zák. č. 99/2004 Sb. (pytláctví) oznámeno na magistrát města Karviné k projednání. Zbylé přestupky byly vyřízeny na místě tzv. domluvou (zápisem do povolenky). Celkem bylo zkontrolováno 1106 členů naší MO s platnou povolenkou a 328 členů z dalších organizací. Od počátku roku se členové rybářské stráže podíleli na přípravě, školení a zkouškách nových členů MO. Již v zimních měsících byly provedeny kontroly revíru 471115 Petrovy nádrže, kde byl povolen lov na dírkách. V měsíci dubnu rybářská stráž zajišťovala zahajovací závod na revíru Petrůvka 1A tzv. Petrovický pstruh. V měsíci březnu se členové RS zúčastnili brigády na revíru Větrov. V průběhu letních měsíců byly v Parku Boženy Němcové prováděny opakované brigády na zařízení srub. Rybářská stráž se v letošním rovněž podílela v podzimním období na výlovech rybochovných zařízení MO ČRS Karviná.

      Bc. Koniuch Rostislav                       vedoucí RS MO ČRS Karviná

PRÁCE S MLÁDEŽÍ:

        Zájemci o rybolov z řad děti do 15 let absolvují 10 hod. školení ukončené testem. Po úspěšném složení a zaplacení náležitostí obdrží povolenku. Po dvou letech končí hrazení první povolenky k lovu s VUS. Děti mohou docházet do rybářského kroužku pod dozorem vedoucího oddílu mladých rybářů. Pokud by mněl někdo zájem o práci v kroužku mladých rybářů jako instruktor, může se přihlásit na sekretariátu MO Karviná. Kroužek navštěvuje celkem 14 dětí. Scházíme se 2x za měsíc a to zejména v parku Boženy Němcové, kde většinu času věnujeme rybolovu. Mrzí nás, že zájem o tento kroužek neustále klesá. Uspořádali jsme šest závodů pro děti. Další závod pro děti pořádala obec Stonava na revíru Kateřina. Naše děti vyhrály také každoročně pořádaný závod pro děti a dospělé „O pohár řeky Olše“ v Prstné.

       Lech Stoszek                                     vedoucí mládeže

ZPRÁVA ODBORU LRU:

          Úvodní závod sezóny 2017- Petrovický pstruh proběhl dne 26. 3. 2017 na revíru Petrůvka 1A podrevír 2. Celkem bylo uloveno 32 pstruhů duhových a zvítězil Dušan Molnár se 7 ks. Memoriál bratří Wraniků –  přebor MO, se uskutečnil dne 22. 4. 2017 v parku Boženy Němcové. Vítězem se stal Pavel Kochan, druhé místo Jan Tököly a na třetím místě Lukasz Bieniek z Polska. 2. liga LRU plavaná – po výsledcích Brušperk – 9. místo, Uh. Hradiště – řeka Morava – 7. místo, Přerov – řeka Bečva – 4. místo, Dyje 5 – 3. místo, jsme obsadili celkové 5. místo. MeMiČR se konalo na Labi v Pardubicích a v tomto největším mezinárodním závodě v plavané v ČR naše družstvo vybojovalo vynikající 7. místo z 24 družstev a po prvním závodě bylo dokonce na místě třetím. V družebním závodě s PZW Wodzislaw o Pohár řeky Olše na revíru Petrůvka 1A podrevír 2 zvítězili dospělí i děti z Karviné. Sezónu zakončime již tradičním závodem o Silvestrovský nočník na řece Petrůvce. Členové družstva LRU plavaná se pravidelně zúčastňují úklidové brigády na revíru Větrov a rovněž podzimních výlovů.

      Pavel Kochan                                   vedoucí odboru LRU